بررسی تاثیر عواطف افراد سرمایه گذار بر خطرات کاهش ارزش سهام در شرکتها

مقاله: پژوهشی

صفحه: 158- 184

نویسندگان:

مریم خاکپور طهرانی  [1]، حسن نشاطی[2]، محسن عرب یارمحمدی* [3]

[1] کارشناسی ارشد حسابداری ، موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی برآیند شاهرود، ایران mt870870777@gmail.com

[2] کارشناسی ارشد حسابداری ، موسسه آموزش عالی غیر دولتی وغیر انتفاعی شاهرود ، ایرانhasan.neshati@gmail.com

[3] استادیار گروه حسابداری  ، موسسه آموزش عالی غیر دولتی وغیر انتفاعی شاهرود ، ایران arabyarmohsen@yahoo.com

 

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ، بررسی تاثیر عواطف افراد سرمایه گذار بر خطرات کاهش ارزش سهام در شرکتها بوده است شرکتهای پذیرفته. قلمرو مکانی این تحقیق شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1394 تا 1399 بوده است. تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دستة تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در اين پژوهش براي جمع آوري داده ها و اطلاعات، از روش كتابخانه اي استفاده شد. در بخش داده هاي پژوهش از طريق جمع آوري داده هاي شركت هاي نمونه با مراجعه به صورت هاي مالي، يادداشت هاي توضيحي و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذيرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصيف و تلخيص داده‌هاي جمع آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شده  است. به منظور تحليل داده‌ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گرديده است. نتایج تحقیق نشان داد، عواطف افراد سرمایه گذار بر خطرات کاهش ارزش سهام تاثیر گذار است.

کلمات کلیدی:

عواطف افراد سرمایه گذار، خطرات کاهش ارزش سهام، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


Investigating the impact of investors’ emotions on the risks of stock value reduction in companies

Maryam Khakpour Tehrani [1], Hassan Neshathi [2], Mohsen Arab Yarmohammadi* [3]

[1] Master of Accounting, Non-Governmental and Non-Profit Institute of Higher Education Barain Shahroud, Iran mt870870777@gmail.com

[2] Master of Accounting, Non-Governmental and Non-Profit Institute of Higher Education, Shahrood, Iranhasan.neshati@gmail.com

[3] Assistant Professor of Accounting Department, Shahrood Non-Governmental and Non-Profit Higher Education Institute, Iran arabyarmohsen@yahoo.com

 

abstract

The main purpose of this research was to investigate the impact of investors’ emotions on the risks of stock value reduction in companies. The spatial domain of this research was Tehran Stock Exchange and the temporal domain was between 2014 and 2019. The current research is in the category of applied research, if the classification of types of research based on nature and method is considered, the current research method is in the category of descriptive research in terms of nature, and in terms of method, it is considered in the category of correlational research. In this research, the library method was used to collect data and information. In the data section, the research was done by collecting the data of the sample companies by referring to the financial statements, explanatory notes and the stock exchange monthly. Based on the systematic elimination method, 107 companies were selected as a statistical sample. In order to describe and summarize the collected data, descriptive and inferential statistics have been used. In order to analyze the data, first, pre-tests of heterogeneity of variance, Limer’s F test, Hausman test and Jarek-Ber test and then multivariate regression test were used to confirm and reject the research hypotheses (Eviuse software). The results of the research showed that the emotions of investors have an impact on the risks of stock value reduction.

Keywords: 

Emotions of investors, risks of stock value reduction, companies accepted in Tehran Stock Exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله