بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات

مقاله: پژوهشی

صفحه: 139- 157

نویسندگان:

فریبرز عوض زاده فتح[1]، سانازغصنفری دمیه[2]، مریم احمدی[3]

[1] استادیار گروه حسابداری ،واحد گچساران،دانشگاه آزاد اسلامی ،گچساران ،ایران *)نویسنده مسئول) Favazzadeh2010@gmail.com

[2] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،واحد گچساران،دانشگاه آزاد اسلامی ،گچساران ،ایرانsanazghazanfari7371@gmail.com

[3] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،واحد گچساران،دانشگاه آزاد اسلامی ،گچساران ،ایران maryamahmadi8898@gmail.com

 

چکیده

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا فناوری اطلاعات بر عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات تأثیر دارد؟ در اين تحقيق با توجه به موضوع مورد بررسي و روش تحقيقي كه پيمايشي است از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقيق استفاده مي شود. در اين پژوهش براي سنجش متغير‌هاي پژوهش از پرسشنامه‌هاي استاندارد استفاده شده است. براي سنجش فناوري اطلاعات و ارتباطات از پرسشنامه استاندارد ديويس (2002) و براي سنجش عملكرد كاركنان از پرسشنامه استاندارد اچيپو (1998) استفاده شده است. جامعه آماري دراين تحقيق كليه حسابداران و حسابرسان ديوان محاسبات که نمونه آماري اين تحقيق 570 حسابداران و حسابرسان ديوان محاسبات كه با توجه به جدول مورگان انتخاب مي‌شوند و روش نمونه‌گيري به روش تصادفي ساده مي‌باشد. همچنین قلمرو زمانی سال 1401 مي‌باشند. با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها مشاهده گردید که فناوری اطلاعات بر عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات تأثیر معناداری دارد همچنین در فرضیه های اختصاصی سرعت انجام کار بر عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات تأثیر معناداری دارد و همچنین دقت انجام کار بر عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات تأثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات، عملکرد حسابرس، دیوان محاسبات.


Investigating the impact of information technology on the performance of auditors of the Accounts Court

Fariborz Awadzadeh Fateh [1], Sanaz Ghassanfari Damieh [2], Maryam Ahmadi [3]

[1] Assistant Professor of Accounting Department, Gachsaran Branch, Islamic Azad University, Gachsaran, Iran * (Corresponding Author) Favazzadeh2010@gmail.com

[2] Master’s student in accounting, Gachsaran branch, Islamic Azad University, Gachsaran, Iran sanazghazanfari7371@gmail.com

[3] Master of Accounting student, Gachsaran branch, Islamic Azad University, Gachsaran, Iran maryamahmadi8898@gmail.com

 

abstract

The purpose of this research is to investigate whether information technology has an effect on the performance of the auditors of the Court of Accounts. In this research, according to the subject under investigation and the research method, which is a survey, a questionnaire is used as a research tool. In this research, standard questionnaires were used to measure research variables. The standard questionnaire of Davis (2002) was used to measure information and communication technology, and the standard questionnaire of Achipo (1998) was used to measure the performance of employees. The statistical population in this research is all the accountants and auditors of the Accounts Court, and the statistical sample of this research is 570 accountants and auditors of the Accounts Court, who are selected according to Morgan’s table, and the sampling method is a simple random method. Also, the time domain is 1401. According to the data analysis, it was observed that information technology has a significant effect on the performance of the auditors of the Court of Accounts. Also, in specific hypotheses, the speed of work has a significant effect on the performance of the auditors of the Court of Accounts, and also the accuracy of the work has a significant effect on the performance of the auditors of the Court of Accounts.

Keywords: 

Information technology, auditor’s performance, Divan of Accounts.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله