بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی و استراتژی تبلیغات بر تمایل به خرید مجدد در صنعت بانکداری

مقاله: پژوهشی

صفحه: 170- 182

نویسندگان:

حمید رضا احمدپور[1]

[1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

hamidreza.ahmadpour1371@gmail.com

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی و استراتژی تبلیغات بر تمایل به خرید مجدد در صنعت بانکداری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک­ در شهر مشهد می­باشد و نمونه‌ها از بین مشتریان بانکهای خصوصی انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روايي پرسشنامه به‌صورت تشخيصي، همگرا و واگرا و پايايي پرسشنامه نیز با ضريب آلفاي کرونباخ بررسي گرديد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL انجام گرفت. نتايج نشان داد که قابلیت های بازاریابی بر تمایل به خرید مجدد در صنعت بانکداری تاثیر معناداری دارد و همچنین استراتژی تبلیغات بر تمایل به خرید مجدد در صنعت بانکداری تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی:

قابلیت بازاریابی، استراتژی تبلیغات، تمایل به خرید مجدد،  صنعت بانکداری


Investigating the effect of marketing capabilities and advertising strategy on the willingness to buy again in the banking industry

Hamid Reza Ahmadpour[1]

[1] Master of Business Administration, Imam Reza International University (AS), Mashhad, Iran hamidreza.ahmadpour1371@gmail.com

 

abstract

The purpose of this research is to investigate the effect of marketing capabilities and advertising strategy on the willingness to buy again in the banking industry. The statistical population of the research includes all bank customers in Mashhad city and the samples were selected from the customers of private banks. Using Cochran’s formula, the sample size was equal to 384 people who were selected based on available non-random sampling method. In order to measure the variables, a standard questionnaire was used. The diagnostic, convergent and divergent validity of the questionnaire and the reliability of the questionnaire were also evaluated with Cronbach’s alpha coefficient. The research model was tested based on structural equation method and LISREL software. The results showed that marketing capabilities have a significant effect on the willingness to repurchase in the banking industry, and advertising strategy has a significant effect on the willingness to repurchase in the banking industry.

Keywords: 

Marketing capability, advertising strategy, willingness to repurchase, banking industry

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله