بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و ضریب واکنش سود حسابداری

مقاله: پژوهشی

صفحه: 410- 427

نویسندگان:

حسین زارعیان کلخوران[1]، زهرا زارعیان کلخوران[2]

[1]کارشناس ارشد حسابداری

[2] کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

ارائه مجدد صورت‌های مالي براي بازار، حاوي اطلاعات جديدي است. از ديدگاه سرمايه‌گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت‌های مالي فقط بيانگر مشكلات عملكرد دوره گذشته نيست بلكه نوعي پیش‌بینی مشكلات آتي براي شركت و مديريت آن نيز محسوب می‌شود و موجب سلب اطمينان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شايستگي مديريت و كاهش كيفيت سودهاي گزارش‌شده می‌گردد. در اين تحقيق، به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه  بین رابطه­ بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و ضریب واکنش سود حسابداری  بررسی‌شده است. تعداد 125شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( معادل 750 سال شرکت)  در طي سال‌های 1394 الي 1399 مورد آزمون قرار گرفتند. داده­هاي پژوهش از نوع پانلی می‌باشند و همچنين به‌منظور آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از مدل­هاي رگرسيوني استفاده گرديد شده است نتایج به دست آمده نشان داد که  بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و ضریب واکنش سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت و  معنی‌داری وجود  دارد و همچنین مالکیت نهادی رابطه فوق را تشدید می‌ کند.

کلمات کلیدی: مالکیت نهادی ، بین تجدید ارائه صورت‌های مالی ، ضریب واکنش سود


Investigating the effect of institutional ownership on the relationship between re-presentation of financial statements and the reaction coefficient of accounting profit
Hossein Zareian Kalkhoran [1], Zahra Zareian Kalkhoran [2]
[1] Master of accounting
[2] Senior accounting expert
Abstract
The re-presentation of financial statements for the market contains new information. From the point of view of investors, the news of re-presentation of financial statements does not only indicate the performance problems of the past period, but it is also considered as a kind of prediction of future problems for the company and its management, and it causes investors to lose confidence in the credibility and competence of the management and reduce the quality of the reported profits. In this research, the effect of institutional ownership on the relationship between the re-presentation of financial statements and the reaction coefficient of accounting profit has been investigated. The number of 125 companies accepted in the Tehran Stock Exchange (equivalent to 750 years of companies) were tested during the years 2014 to 2019. The research data are of panel type and regression models have been used to test the research hypotheses. The results showed that there is a positive and significant relationship between the renewal of financial statements and the profit reaction coefficient of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Institutional ownership intensifies the above relationship.
Keywords: institutional ownership, inter-representation of financial statements, earnings reaction coefficient

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله