بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی در شهرداری شهر اراک

مقاله: پژوهشی

صفحه: 367- 385

نویسندگان:

میثم مهرافشان[1]

[1] گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. (mehrafshan.markazi@gmail.com)

 

چکیده

مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقاء و نگهداری افراد بااستعداد، با هدف بهینه کردن توان سازمان و به منظور تحقق اهداف سازمان ها استفاده می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان در شهرداری اراک است. پژوهش حاضر در نیمه اول سال 1402صورت گرفته و از نوع توصیفی تحلیلی است و پس از بررسی مفاهیم با ارائه نتایج به پیشنهادات کاربردی پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه‌ای است. بدین صورت که از منابع کتابخانه‌ای نظیر: کتاب، مقاله، منابع خارجی و… و آموخته‌های محقق استفاده شده است. در بخش یافته ها به سوالات پژوهش پاسخ داده شد و چرخه عملکرد سازمانی معرفی گردید. از نتایج پژوهش چنین برمی آید که اختلالات یادگیری و مدیریت بهینه آن، به عوامل درون‌فردی و برون‌فردی بستگی دارد که در راستای پژوهش حاضر، ضمن بررسی آنها، سؤالات پژوهش تحلیل شده و نتایج تحلیل بیانگر این بود که با آگاهی پیدا کردن نسبت به عوامل و جنبه های مدیریت استعداد در سازمان، می توان آن را تا حدی افزایش و بالتبع باعث افزایش عملکرد و کارایی در سازمان شد.

کلمات کلیدی:

مدیریت استعداد، عملکرد شغلی، رضایت شغلی، نظام کنترلی.


Investigating the impact of talent management on job performance in Arak city municipality

Maysam Mehrafshan[1]

[1] Department of Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak, Iran. (mehrafshan.markazi@gmail.com)

 

abstract

Talent management is used as a system to identify, hire, cultivate, promote and maintain talented people, with the aim of optimizing the organization’s power and in order to achieve the organizations’ goals. The main goal of this research is to investigate the effect of talent management on the job performance of employees in Arak municipality. The present research was carried out in the first half of 1402 and is of a descriptive and analytical type, and after examining the concepts and presenting the results, practical suggestions have been made. The research method is descriptive and the data collection method is library. In this way, library sources such as: books, articles, foreign sources, etc., and the researcher’s learnings have been used. In the findings section, the research questions were answered and the organizational performance cycle was introduced. From the results of the research, it appears that learning disorders and their optimal management depend on intrapersonal and extrapersonal factors, which in line with the current research, while examining them, the research questions were analyzed and the results of the analysis indicated that by gaining awareness of the factors and Aspects of talent management in the organization can be increased to a certain extent and consequently increase performance and efficiency in the organization.

Keywords: 

Talent management, job performance, job satisfaction, control system.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله