بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 1-13

نویسندگان:

نیما اسکندری­ نیا[1]

 [1] دکتری تخصصی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

چكيده

امروزه شرکتها در یک محیط پر از تلاطم و نوسانات فعالیت می­کنند؛ که این عامل موجب گردیده است که ابزارهایی مانند مدیریت دانش مخصوصا در شرکتهای کوچک و متوسط اهمیت بیشتری داشته باشند بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط در شهر تهران می‌باشد که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی- توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای کوچک و متوسط در شهر تهران می‌باشد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روايي پرسشنامه به‌صورت تشخيصي، همگرا و واگرا و پايايي پرسشنامه نیز با ضريب آلفاي کرونباخ بررسي گرديد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL انجام گرفت. نتايج نشان داد که مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط دارد و همچنین رابطه مثبت و معنادار ابعاد مدیریت دانش از جمله بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی‌سازی (internalization)، اجتماعی‌سازی ((socialization، با عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط تایید شد.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط، بیرونی سازی، ترکیب، درون‌سازی،اجتماعی­ سازی

Nima Eskandarinia

 [1] PhD, Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

abstract

Today, companies operate in an environment full of turbulence and fluctuations; This factor has made tools such as knowledge management especially important in small and medium enterprises, so the purpose of this study is to investigate the impact of knowledge management on the performance of small and medium enterprises in Tehran, which is applied in terms of purpose and correlation method. – It is descriptive. The statistical population of the study includes all small and medium companies in Tehran. The sample size using Cochran’s formula was 384 people who were selected based on available non-random sampling method. A standard questionnaire was used to measure the variables. The validity of the questionnaire was diagnostic, convergent and divergent and the reliability of the questionnaire was assessed with Cronbach’s alpha coefficient. The research model was tested based on structural equation method and LISREL software. The results showed that knowledge management has a positive and significant effect on the performance of small and medium enterprises and also a positive and significant relationship between knowledge management dimensions such as Externalization, Combination, Internalization, Socialization, with The performance of small and medium enterprises was approved.

Keywords: knowledge management, performance of small and medium enterprises, externalization, composition, internalization, socialization

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله