بررسی تاثیر مدیریت سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت با توجه به نقش حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 123- 149

نویسندگان:

سید محمد  میر محمدی شکتائی [1]، مهشید ساجدی اسکوئی[2]

[1]  دکتری تخصصی حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان، واحد ساری ، ایران smohamadmmohamadi@gmail.com

[2]  کارشناس ارشد حسابداری موسسه غیرانتفاعی روزبهان ساری

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت با توجه به نقش حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادارتهران است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک برابر با 113 شرکت است. دوره زمانی جمع آوری اطلاعات مربوط به سالهای 1395 تا 1399  است و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های به دست آمده از تحلیل داده های پانلی نشان می دهد که مدیریت سود تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری شرکتها دارد. علاوه بر این بخش دوم نتایج نشان از آن دارد که بازده حقوق صاحبان سهام اثر تعدیلگر کاهشی بر رابطه بین مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری دارد.

کلمات کلیدی: مدیریت سود، رفتار سرمایه گذاری، حقوق صاحبان سهام


Investigating the impact of profit management on the company’s investment behavior with regard to the role of equity in companies listed on the Tehran Stock Exchange.

Seyyed Mohammad Mirmohammadi Shaktai [1], Mahshid Sajdi Eskoi [2]

[1] Specialized doctorate in accounting, non-profit Rozbahan Higher Education Institute, Sari Branch, Iran smohamadmmohamadi@gmail.com
[2] Senior accounting expert of non-profit organization Rozbahan Sari
Abstract
The purpose of this research is to investigate the impact of profit management on the company’s investment behavior with regard to the role of equity in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this research is all the companies active in the Tehran Stock Exchange and the statistical sample is 113 companies based on the systematic elimination method. The period of information collection is from 2015 to 2019 and the obtained information has been analyzed using Eviuse software version 8. The findings obtained from the panel data analysis show that profit management has a negative and significant effect on companies’ investment. In addition, the second part of the results shows that the return on equity has a decreasing moderating effect on the relationship between earnings management and investment behavior.
Keywords: earnings management, investment behavior, equity

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله