بررسی تاثیر مشغله حسابرس بر به موقع بودن گزارشات مالی و کیفیت آن

مقاله: پژوهشی

صفحه: 316- 335

نویسندگان:

امیر علی صنعت پور[1]

[1]دانشجوی رشته حسابداری، دانشگاه هاشمی نژاد،  ساری، ایران

 

چکیده

هدف از انجام این مطالعه تبیین تاثیر  مشغله حسابرس بر به موقع بودن ارائه و همچنین کیفیت گزارشات مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش کیفیت گزارشات مالی از اقلام تعهدی اختیاری بهره گرفته شده است. نمونه آماری تحقیق شامل یکصد و دوزاده شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1396 تا 1400 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعیین شده اند. داده های پژوهش ترکیبی بوده که به وسیله آنها و با استفاده از الگوی داده‌های پانلی و به کمک رگرسیون چندمتغیره یا استفاده از نرم افزا ایویوز، به بررسی فرضیه‌های تحقیق پرداخته شده است. بر اساس آنچه از تحلیل آماری به دست آمده است، مشغله حسابرس تاثیر معکوس و معناداری بر هر دو مقوله به موقع بودن گزارش مالی و کیفیت آن دارد.

کلمات کلیدی:

مشغله حسابرس، کیفیت گزارشات مالی، به موقع بودن گزارشات مالی.


Investigating the effect of auditor’s busyness on the timeliness of financial reports and its quality

Amir Ali Sanatpour[1]

[1] Accounting student, Hashminejad University, Sari, Iran

 

abstract

The purpose of this study is to explain the impact of the auditor’s busyness on the timeliness of presentation and also the quality of financial reports in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Optional accrual items have been used to measure the quality of financial reports. The statistical sample of the research includes one hundred and twelve active companies in the Tehran Stock Exchange during the years 2016 to 2016, which were determined using the systematic elimination method. The data of the research is a combination, by means of which, using the panel data model, and with the help of multivariable regression or the use of Eviuse software, the research hypotheses have been investigated. Based on what was obtained from the statistical analysis, the auditor’s busyness has an inverse and significant effect on both the timeliness of the financial report and its quality.

Keywords: 

Auditor’s busyness, quality of financial reports, timeliness of financial reports.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله