بررسی تاثیر نظریه بازی ها بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن

مقاله: پژوهشی

صفحه: 119- 144

نویسندگان:

زهرا محمدپور[1]، یوسف میارعباس کیانی[2]

[1] دکترای تخصصی مدیریت دولتی ، گرایش رفتار سازمانی ، مدرس ، دانشگاه غیر انتفاعی علامه حلی (ره)،چالوس،ایران.

[2] دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی  ، دانشگاه غیر انتفاعی علامه حلی (ره)،چالوس،ایران.

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نظریه بازی ها بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن صورت گرفته است. بر همین اساس ابتدا به  بررسی و شناسایی عوامل و معیارهای نظریه بازی ها بر کنش حسابگرانه کارکنان از طریق تحلیل محتوای اسناد و مدارک  پرداختیم که به روش گلوله برفی انتخاب شدند که بعد از اشباع نظری خروجی کار توسط نرم افزار مکس کیو دی آ نشان داده شد.سپس داده های حاصله توسط پرسشنامه (کمی و کیفی )در اختیار 14 خبره قرار گرفت و بعد از سه دور دلفی کیفی،5 زیر معیار شناسایی شدو الگوی حاصله بدست آمد. بر اساس نتایج جهت مدیریت نظریه بازی ها در سازمانها،  مدیران باید مراقب زیر معیار دست یابی به موقعیت های تعادلی چون محاسبه جمع صفر باشند که در اولویت اول میان زیرمعیارها قرار دارد.

 

کلمات کلیدی: نظریه بازی ها ، کنش حسابگرانه ، سازمان


Examining the effect of game theory on employees’ calculating behavior and how to manage it

Zahra Mohammadpour[1], Yusuf Miyar Abbas Kayani[2] [1] Specialized doctorate in public administration, majoring in organizational behavior, Modares, Allameh Hali Non-Profit University, Chalos, Iran. [2] Master’s student, Public Administration, Allameh Hali Non-Profit University, Chalos, Iran.

Abstract
This research has been done with the aim of investigating the effect of game theory on employees’ calculating behavior and how to manage it. Based on this, we first investigated and identified the factors and criteria of game theory on employees’ computational actions through the content analysis of documents and documents, which were selected using the snowball method, which was shown after the theoretical saturation of the work output by Max QDA software. Then the obtained data was provided to 14 experts through a questionnaire (quantitative and qualitative) and after three rounds of qualitative Delphi, 5 sub-criteria were identified and the resulting pattern was obtained. Based on the results for the management of game theory in organizations, managers should be careful about the sub-criterion of achieving equilibrium positions such as zero-sum calculation, which is the first priority among the sub-criteria.
Key words: game theory, computational action, organization

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله