بررسی تاثیر نقصان‌های سرقفلی بر اظهار نظر حسابرسی با توجه به نقش مدیریت سود

مقاله: پژوهشی

صفحه: 240- 258

نویسندگان:

علی ابدی [1]

[1]دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه هاشمی نژاد ساری

 

چکیده

هدف از پژوهش پیش رو بررسی تاثیر تغییر در ارزش سرقفلی بر اظهار نظر حسابرسان با در نظر گرفتن نقش میانی متغیر مدیریت سود است. شیوه انجام پژوهش همبستگی است و از حیث هدف، پژوهشی کاربردی قلمداد می شود. علاوه بر این تحقیق پیش رو به جهت نحوه تدوین داده ها تحقیقی کتابخانه ای است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای  1400-1396 است. به منظور تعیین حجم نمونه از روش حذف سیستماتیک یا همان غربالگری استفاده شده است که بر اساس آن تعداد نمنونه آماری برابر با 120 شرکت برآورد گشته است. برای تدوین داده های کمّی از نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال بهره گرفته شده است. روش بررسی فرضیه ها رگرسیون چندمتغیره خطی است و به منظور تعیین اثر میانجی متغیر واسطه از تکنیک بارون و کنی استفاده شده است. ببر اساس نتایج به دست آمده مشخص شده است که تغییرات در ارزش سرقفلی (کاهش ارزش آن)، تاثیر مستقیم بر اظهار نظر حسابرس دارد. همچنی نتایج بخش دوم تحقیق نیز نشان داده است که مدیریت سود اثر میانجی گر جزئی بر رابطه بین تغییر در ارزش سرقفلی و اظهار نظر حسابرسان دارد.

کلمات کلیدی:

تغییر در ارزش سرقفلی، اظهار نظر حسابرسان، مدیریت سود


Investigating the impact of goodwill impairments on audit opinion regarding the role of profit management

Ali Abdi [1]

[1] Accounting student at Hashminejad University, Sari

 

abstract

The purpose of the upcoming research is to investigate the effect of change in the value of goodwill on the opinion of auditors, taking into account the intermediate role of the profit management variable. The research method is correlational, and in terms of its purpose, it is considered an applied research. In addition to this, the upcoming research is for the way of compiling library research data. The statistical population of the research is the companies active in the Tehran Stock Exchange during the years 2016-1400. In order to determine the sample size, a systematic elimination method or screening was used, based on which the number of statistical samples was estimated to be 120 companies. For the compilation of quantitative data, Rahavard Navin software and Kodal website have been used. The hypothesis test method is linear multivariate regression, and in order to determine the mediating effect of the mediating variable, Baron and Kenny’s technique was used. Based on the obtained results, it has been determined that changes in the value of goodwill (decreasing its value) have a direct impact on the auditor’s opinion. Also, the results of the second part of the research have also shown that earnings management has a partial mediating effect on the relationship between the change in goodwill value and auditors’ comments.

Keywords: 

Changes in the value of goodwill, auditors’ opinion, earnings management

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله