بررسی تاثیر هوش هیجانی و کیفیت رابطه بر بهبود اکوسیستم های پلتفرم های آنلاین در شرکت دی جی کالا ( مطالعه موردی شهرستان ساری )

مقاله: پژوهشی

صفحه: 348- 367

نویسندگان:

سیدیاسر قاسمی[1]

[1] كارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بین الملل موسسه آموزش عالی ادیب مازندران شهرستان ساری

 

چکیده

پلتفرم آنلاین به عنوان یکی از کاربردی­ترین و موفق­ترین راه­های ارتباط بین فروشندگان و خریداران و کسب درآمد تبدیل شده اند،  این پلتفرم­ها در عصر اینترنت موبایل و اقتصاد مشارکتی، روز به روز محبوب­تر می­شود. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هوش هیجانی و کیفیت رابطه بر بهبود اکوسیستم های پلتفرم­های آنلاین (مطالعه موردی، شرکت دیجی کالا ) مي­پردازد. اين پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي و از جهت شيوه جمع­آوري اطلاعات توصیفی/ پيمايشي محسوب مي­شود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي و از آزمون رگرسیون  و معادلات ساختاری جهت سنجش فرضیه ها  با استفاده از نرم افزار SPSS  و لیزرل استفاده شد. نتايج پژوهش نشان می­دهد که هوش هیجانی مشتریان، تأثیر مثبتی بر کیفیت روابط بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات و کیفیت روابط بین مشتریان و پلتفرم های آنلاین دارد. کیفیت رابطه بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات تأثیر مثبتی بر کیفیت رابطه بین مشتریان و پلتفرم های آنلاین دارد ، کیفیت ارتباط بین مشتریان و پلتفرم های آنلاین تأثیر مثبت بر وفاداری مشتری به پلتفرم آنلاین دارد.

کلمات کلیدی: اکوسیستم پلتفرم آنلاین، هوش هیجانی ، کیفیت رابطه، وفاداری مشتری به پلتفرم آنلاین


Investigating the Impact of Audit and Non -Accounting Trading on the ability to finance companies listed in Tehran Stock Exchange
Sidiasser Qasemi [1]
[1] Master of Business Management, International Education Institute of Adib Mazandaran Higher Education
Abstract
The online platform has become one of the most practical and successful ways of communicating between sellers and buyers and making money, which is becoming more popular in the age of mobile Internet and participatory economics. The present study examines the impact of emotional intelligence and the quality of the relationship on the improvement of online platform ecosystems (Case Study, DJ Product). This study is a purpose, applied, and in a way of collecting descriptive/ survey information. Descriptive and inferior statistics were used for data analysis and regression tests and structural equations were used to measure hypotheses using SPSS and Laserl software. Research results show that customer emotional intelligence has a positive impact on the quality of relationships between customers and service providers and the quality of relationships between customers and online platforms. The quality of the relationship between customers and service providers has a positive impact on the quality of the relationship between customers and online platforms, the quality of the relationship between customers and online platforms has a positive impact on customer loyalty to online platform.
Keywords: online platform ecosystem, emotional intelligence, relationship quality, customer loyalty to online platform

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله