بررسی تاثیر پیش‌‌بینی سود و درماندگی مالی با نقش میانجیگری توانایی مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 1- 25

نویسندگان:

آرش محمدی‌نافچی،[1] شهناز علیخانی[2]

[1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چهار محال و بختیاری (‌فارسان)، چهار محال و بختیاری، ایران     Arashmohammadi70nafchi@gmail.com

[2] دانشجوی دکترای حسابداری، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران    Info.shahnazalikhani@gmail.com

 

چكيده

هدف از انجام این پژوهش، تبیین و بررسی تاثیر پیش‌‌بینی سود و درماندگی مالی با نقش میانجیگری توانایی مدیران است. برای این منظور داده‌های 87 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی1386-1396با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره با داده‌های تابلوئی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از نوع توصیفی همبستـگی می‌باشد. داده‌های مورد نیاز جهت تست فرضیه‌ها از صورت‌های مالی و یادداشت‌های صورت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، جهت تبیین نقش میانجیگری توانایی مدیران در تاثیر بین پیش‌‌بینی سود و درماندگی مالی از روش رگرسیون بارون وکنی و آزمون سوبل استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که بین پیش‌‌بینی سود و توانایی مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین درماندگی مالی و توانایی مدیران رابطه منفی و معنادار وجود دارد.  به عبارت دیگر، در حدود 22 درصد تأثیر پیش‌بینی سود بر درماندگی مالی از طریق توانایی مدیران است (تأثیرغیر‌مستقیم) و حدود 78 درصد تأثیر مستقیم بر درماندگی مالی می‌گذارد.

کلمات کلیدی: توانایی مدیران، درماندگی مالی، پیش‌بینی سود.

 


Investigating the Impact of Profit Forecasting and Financial Distress with the Mediating Role of Managers’ Ability in Ccompanies Listed on the Tehran Stock Exchange

 

Arash Mohammadi‌Nafchi[1] , Shahnaz Alikhani[2]

[1] Department of Accounting, Chahar-Mahal Bakhtiari Branch (Farsan), Iran, Gmail: Arashmohammadi70nafchi

[2] Ph.D. student of accounting ,Department of Accounting, faculty of  human sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Iran, Gmail: Info.ShahnazAlikhani

Abstract

The purpose of this research is to explain and investigate the mediating role of managers’ ability in the effect between earnings forecasting and financial distress. For this purpose, the data of 87 companies listed in the Tehran Stock Exchange in the period of 2007-2017 were analyzed using multivariate linear regression with panel data. The research method in this research is applied in terms of purpose and descriptive correlation type in terms of method. The data needed to test the hypotheses were used from the financial statements and notes of the financial statements of Tehran Stock Exchange member companies. To explain the mediating role of managers’ ability in the effect between earnings forecasting and financial distress, Baron and Kenny’s regression method and Sobel’s test were used. The results indicate that there is a positive and significant relationship between earnings forecasting and the ability of managers, and there is a negative and significant relationship between financial helplessness and the ability of managers. In other words, about %22 of the effect of earnings forecast on financial helplessness is through managers’ ability (indirect effect) and about %78 has a direct effect on financial helplessness.

Key‌words: Financial Distress¸‌ Earnings Forecast, Managers’ ability.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله