بررسی تاثیر چسبندگی سود سهام بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 82- 97

نویسندگان:

مهدی بشکوه[1]، عقیله بستانی اصل[2]، رویا بشرزاده تولون[3]

[1]  استادیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایرانBeshkooh@gmail.com.

[2] گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران. Bakhshi.y74@gmail.com

[3] کارشناس ارشد حسابداری

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر چسبندگی سود سهام بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. سودسهام يكي از مهم ترين مباحث مطرح در مديريت مالي است، زيرا سود تقسيمي بيانگر پرداخت هاي نقدي عمده شركت ها و يكي از مهم ترين گزينه ها و تصميمات پيش رو مديران به شمار مي رود. مدير بايد تصميم بگيرد كه چه ميزان از سود شركت تقسيم، و چه ميزان در قالب سود انباشته مجدداً در شركت سرمايه گذاري شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 117 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. دوره مورد بررسی بین سال های 1391 تا 1400 می باشد. برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون پانلی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پرداخت سود سهام و محدودیت پرداخت سود سهام بر مدیریت سود تاثیر دارد.

کلمات کلیدی:

چسبندگی سود سهام، مدیریت سود، اوراق بهادار تهران


Investigating the impact of dividend stickiness on profit management in companies listed on the Tehran Stock Exchange

Mehdi Beshkoh[1], Aghile Bostani Asl[2], Roya Beshrzade Toulon[3]

[1] Assistant Professor of Accounting Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran Beshkooh@gmail.com.

[2] Department of Accounting, Ghazali Institute of Higher Education, Qazvin, Iran. Bakhshi.y74@gmail.com

[3] Senior accounting expert

 

abstract

The aim of the current research is to investigate the effect of dividend stickiness on earnings management in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Dividends are one of the most important topics in financial management, because dividend represents major cash payments of companies and is considered one of the most important options and decisions faced by managers. The manager must decide how much of the company’s profit should be divided and how much should be reinvested in the company in the form of retained earnings. The statistical population of the current research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, after removing the restrictions, 117 companies were selected as a sample. The investigated period is between 1391 and 1400. Panel regression was used for analysis. The results of the research show that the payment of dividends and the limitation of dividend payments have an effect on profit management.

Keywords: Dividend stickiness, earnings management, Tehran securities

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله