بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری الکترونیک با توجه به نقش میانجی ارزش لذت بخش (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 119- 136

نویسندگان:

کتایون خطیبی[1]، فائزه محمدی[2]

[1] دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، واحدصفادشت دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ايران

[2] مدرس گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد صفادشت، تهران ، ایران

 

 

چکیده

هدف از نگارش تحقیق حاضر، تعیین تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری الکترونیک با توجه به نقش میانجی ارزش لذت­بخش می­باشد. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده­ها، توصیفی- پیمایشی محسوب می­شود. ابزار گردآوری داده­ها نیز پرسشنامه بود که برای تدوین آن از مطالعات کتابخانه­ای و میدانی استفاده شد. در این تحقیق، کیفیت خدمات الکترونیک به عنوان متغیر مستقل، وفاداری الکترونیک به عنوان متغیر وابسته و ارزش لذت­بخش نیز به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شدند. جامعه آماری تحقیق، مشتریان بانک صادرات بودند که از خدمات بانک، به­صورت اینترنتی استفاده می­کنند که با مراجعه به جدول مورگان، 284 نفر به عنوان نمونه آماری و تصادفی انتخاب شدند.نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرم­افزار لیزرل بیانگر آن بود که کیفیت خدمات الکترونیک معادل 0.57 بر ارزش لذت­بخش و ارزش لذت­بخش نیز معادل 0.76 بر وفاداری الکترونیک مشتریان تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی: کیفیت خدمات الکترونیک، ارزش لذت ­بخش، وفاداری الکترونیک

 


Investigating the Relationship between Auditor Independence and Relevance of Accounting Information Value of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

 

Ketayoun Khatibi[1], Faiza Mohammadi[2]
[1] Master’s student in Information Technology Management, advanced information systems, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

[2] Lecturer of Information Technology Management Department, Islamic Azad University, Safadasht Branch, Tehran, Iran

Abstract

The purpose of writing the current research is to investigate the influence of e-service quality on customers’ e-loyalty with mediating role of hedonic value in Sadeat bank. The research is applicable from goal and descriptive from data collection. Data gathering tool is questionnaire for which library and fieldwork were utilized for its designation. Statistical society includes all online customers of Saderat bank which were unlimited. Referring Morgan table, 384 ones were selected as statistical and  random sample. In the research e-service quality was independent variable, customers’ e-loyalty was dependent and hedonic value was moderating one. The results of applying structural equation model in LISREL software environment showed that e-service  quality affects hedonic value (0.57) and hedonic value affects e-loyalty (0.76). Indeed, it can be claimed that hedonic value mediated the influence of e-service quality on customers’

 

Keywords: e-service quality, enjoyable value, e-loyalty

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله