بررسی تاُثیرتوانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 65- 85

نویسندگان:

محمد مدنی[1]، فرهاد امیری[2]، سعید لازمی[3]

[1]کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمی ، ایران

[2] گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمی ، ایران

[3] گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمی ، ایران

 

چکیده

درارتباط با سرمایه‌گذاری می‌توان  کارایی را به ‌عنوان انحراف مثبت و منفی کمتر از سرمایه‌گذاری موردانتظار تعریف نمود، می‌توان با استفاده ازمدل سرمایه‌گذاری صرفه‌جو سرمایه‌گذاری موردانتظار را به‌عنوان عملکردی  از فرصت‌های رشد پیش‌بینی کرد و عدم کارایی سرمایه‌گذاری را به‌عنوان انحراف‌ها از سرمایه‌گذاری مورد انتظار اندازه‌گیری کرد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاُثیر توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفت. در اين تحقیق، اطلاعات مربوط به 123 شرکت که نمونه آماري را تشکيل داده‌اند در دوره زماني سال‌های1390 تا 1396 مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند تا ارتباط بين متغيرها براي آزمون فرضيه تحقيق با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسي شود. شایان ذکر است، برای آزمون‌های تحقیق، نرم‌افزار Eviews به کار گرفته ‌شده است نتایج نشان داد که، بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری  شرکت‌ها یپذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و همچنین توانایی مدیران بررابطه بین اجتناب مالیاتی وکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم ومعناداری دار یعنی شدت رابطه فوق را افزایش می­دهد.

کلمات کلیدی: توانایی مدیران،  تجدید ارائه صورت های مالی،  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


Investigating the impact of managers’ ability on the relationship between tax avoidance and investment efficiency in companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Mohammad Madani[1], Farhad Amiri[2], Saeed Manat[3]
[1] Master of Accounting, Islamic Azad University, Garmi Branch, Iran
[2] Department of Accounting, Islamic Azad University, Garmi Branch, Iran
[3] Department of Accounting, Islamic Azad University, Garmi Branch, Iran

Abstract

In relation to investment, efficiency can be defined as positive and negative deviation less than the expected investment, using the frugal investment model, the expected investment can be predicted as a function of growth opportunities, and investment inefficiency can be measured as deviations from the expected investment. Therefore, the current research aims to investigate the influence of managers’ ability on the relationship between tax avoidance and investment efficiency in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this research, the information related to 123 companies that made up the statistical sample were analyzed in the period of 2010 to 2016 to investigate the relationship between the variables to test the research hypothesis using multivariate regression. It is worth mentioning that Eviews software has been used for the research tests. The results showed that there is a direct and significant relationship between tax avoidance and investment efficiency of companies listed on the Tehran Stock Exchange, as well as the ability of managers on the relationship between tax avoidance and investment efficiency. Companies admitted to Tehran Stock Exchange have a direct and meaningful effect, i.e. increase the intensity of the above relationship.
Key words: ability of managers, renewal of financial statements, companies admitted to the stock exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله