بررسی حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 298- 312

نویسندگان:

[1]سید محمد حسینی

[1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشاپور

چکیده:

همواره دانشمندان و محققان مالی تلاش کرده‌اند که دیدگاه‌های متفاوتی از واژه تقلب برای جوامع بیان کنند تا بتوانند درک بهتری از عناصر و عوامل مؤثر را تقلب را تشریح نمایند. در واقع تمامی تقلب‌های صورت گرفته در واحدهای تجاری از یک منبع سرچشمه می‌گیرد و آن هم فشارها و انگیزه‌های مالی می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تعدیلی استقلال هیئت‌مدیره بر رابطه بین گزارش‌گری مالی متقلبانه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. که از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت مروری و از لحاظ ماهیت داده‌ها جزء تحقیقات کمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین 1392 الی 1398 بررسی شده که در آخر با لحاظ کردن محدودیت‌های ذکر شده 106 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است.  در این تحقیق برای جمع‌آوری و گردآوری داده‌ها و اطلاعات تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی و نمونه‌برداری به‌صورت عینی نیز استفاده شده است. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که بین گزارش‌گری مالی متقلبانه و بازده سهام رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین استقلال هیئت‌مدیره بر رابطه بین گزارش‌گری مالی متقلبانه و بازده سهام تأثیر معناداری ندارد.

کلمات کلیدی: استقلال هیئت‌مدیره، بازده سهام، گزارش‌گری مالی متقلبانه


[1] Seyyed Mohammad Hosseini

[1] Master of Financial Management, Islamic Azad University, Neishapour Branch

Abstract
Financial scientists and researchers have always tried to express different perspectives on the word fraud to societies in order to better understand the elements and factors that influence fraud. In fact, all fraud in business units comes from one source, and that is financial pressures and incentives. The purpose of this study is to investigate the adjusting role of board independence on the relationship between fraudulent financial reporting and stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Which in terms of practical purpose and in terms of review nature and in terms of data nature is part of quantitative research. The statistical population of this research includes all companies listed on the stock exchange for the period between 1392 to 1398, which in the end, taking into account the mentioned restrictions, 106 companies have been selected as a sample. In this research, library and field methods and objective sampling have been used to collect and collect research data and information. Findings from the study showed that there is a significant and inverse relationship between fraudulent financial reporting and stock returns. Also, the independence of the board of directors does not have a significant effect on the relationship between fraudulent financial reporting and stock returns. Keywords: board independence, stock returns, fraudulent financial reporting

Keywords: Pirbakran, Tourism, Tourist, Climate Index, TCI

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله