بررسی رابطه ابعاد تعهد مشتری به برند باارزش درک شده و کیفیت ادراک شده در بین خریداران تلفن همراه (مورد مطالعه: برند سامسونگ در شهر تهران)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 45-62

نویسندگان:

شادان وهاب‌زاده[1]، زهرا علیپور درویش[2]، مجتبی خشنود قشلاقی[3]

[1] استادیارگروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[2] دانشیارگروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[3] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بازاریابی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

چكيده

 در عصر جدید که دوران ادغام و جهانی‌شدن شرکت‌هاست، ارزش نام و نشان‌های تجاری یک عامل کلیدی و تعین کننده در ارزش شرکت و ارزش بازار سهام هست. اگر نام و نشان تجاری دارای ارزش ویژه بالایی باشد شرکت می‌تواند در سایه‌ی وجود آن هزینه بازاریابی را کاهش دهد زیرا مشتریان نسبت به آن وفادار هستند همچنین بر دامنه محصولات خود بیفزاید زیرا خریداران نسبت به آن اعتماد دارند و همین عامل می‌تواند در برابر قیمت محصولات رقیب از محصولات شرکت دفاع نماید. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ابعاد تعهد مشتری به برند باارزش درک شده و کیفیت درک شده در بین خریداران تلفن همراه برند سامسونگ در شهر تهران می‌باشد؛ که ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه استفاده‌کنندگان تلفن همراه برند سامسونگ در شهر تهران می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به روش نمونه‌گیری احتمالی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع و جمع‌آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین تعهد مشتری به برند و ارزش درک شده رابطه معناداری وجود دارد و همچنین رابطه ابعاد تعهد مشتری به برند باکیفیت درک شده رابطه معناداری­ وجود ­دارد.

کلمات کلیدی: ابعاد برند، خشنودی، ارزش درک شده، کیفیت درک شده، خریداران تلفن همراه برند سامسونگ.

 

Investigating the relationship between the dimensions of customer commitment to a perceived valuable brand and perceived quality among mobile phone buyers (Case study: Samsung brand in Tehran)

 

Shadan Vahabzadeh [1], Zahra Alipour Darvish [2], Mojtaba Khoshnood Gheshlaghi [3]
[1] Assistant Professor of Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
[2] Associate Professor of Management, School of Management, North Tehran Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
[3] Master of Business Administration, Marketing, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract

In the new era of corporate integration and globalization, brand value is a key determinant of company value and stock market value. If the brand has a high special value, the company can reduce its marketing costs because its customers are loyal to it, and also increase the scope of its products because buyers trust it, and this factor can be compared to the price of competing products. Defend the company’s products. The purpose of this study is to investigate the relationship between the dimensions of customer commitment to the perceived valuable brand and perceived quality among buyers of Samsung brand mobile phones in Tehran; Which is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of method. The statistical population of this study includes all users of Samsung brand mobile phones in Tehran. Using Morgan table, 384 people were distributed and collected among the statistical population using the available probabilistic sampling method. The results showed that there is a significant relationship between customer commitment to the brand and perceived value and also there is a significant relationship between the dimensions of customer commitment to the brand and perceived quality.
Keywords: brand dimensions, satisfaction, perceived value, perceived quality, Samsung brand mobile phone buyers.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله