بررسی رابطه استراتژی مومنتوم و شتاب سرمایه گذار با قیمت سهام

مقاله: پژوهشی

صفحه: 201- 224

نویسندگان:

سید محمد  میر محمدی شکتائی[1]، فاطمه زین العابدین زاده [2]

[1]  دکتری تخصصی حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان، واحد ساری ، ایران smohamadmmohamadi@gmail.com

[2]  کارشناس ارشد حسابداری موسسه غیرانتفاعی روزبهان ساری Fatemeh208zh@gmail.com

 

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه استراتژی مومنتوم و شتاب سرمایه گذار با قیمت سهام است. روش تحقیق همبستگی  بوده و تحقیق به لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادارتهران است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک برابر با 112 شرکت است. دوره زمانی جمع آوری اطلاعات مربوط به سالهای 1395 تا 1399 است و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیلهای آماری، استراتژی مومنتوم دارای تاثیر مثبت و معنادار بر قیمت و به تبع آن بازده سهام است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، استراتژی شتاب سرمایه گذار دارای تاثیر منفی و معنادار بر قیمت و بازده سهم است.

کلمات کلیدی: استراتژی مومنتوم، شتاب سرمایه گذار، قیمت سهام


Examining the relationship between momentum strategy and investor acceleration with stock price
Seyed Mohammad Mirmohammadi Shektai[1], Fatemeh Zainul Abidinzadeh [2]
[1] Specialized doctorate in accounting, non-profit Rozbahan Higher Education Institute, Sari Branch, Iran smohamadmmohamadi@gmail.com
[2] Senior accounting expert of non-profit organization Rozbahan Sari Fatemeh208zh@gmail.com
Abstract
The purpose of this research is to investigate the relationship between momentum strategy and investor momentum with stock prices. The research method is correlational and the research is considered as an applied research in terms of its purpose. The statistical population of this research is all companies active in the Tehran Stock Exchange, and the statistical sample is 112 companies based on the systematic elimination method. The time period of data collection is from 2015 to 2019, and the obtained data has been analyzed using Eviuse software version 8. Based on the results obtained from the statistical analysis, the momentum strategy has a positive and significant effect on the price and consequently the stock return. Also, based on the obtained results, the investor’s acceleration strategy has a negative and significant effect on the share price and yield.
Keywords: Momentum strategy, investor momentum, stock price

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله