بررسی رابطه بين ارتباطات سياسي، اندازه و محافظه كاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 279- 303

نویسندگان:

فرشته پاشا چلندر[1]

[1] کارشناس ارشد حسابرسی

 

چکیده

تلاش در راستای بهبود ارتباطات سیاسی، و افزایش شفافیت در اندازه و محافظه کاری، از جمله ضروریات جلب سرمایه گذاران به بازار سرمایه محسوب می شود. از طرف دیگر، حضور دولت در اقتصاد را نمی توان نادیده گرفت، زیرا سازوکار بازار به تنهایی نمی تواند تمامی وظایف اقتصادی را انجام دهد و سیاست های دولت برای هدایت، اصلاح و تکمیل سازوکار بازار لازم است. در تحقیق نشان داده شده که به احتمال فراوان عدم ثبات سیاسی شرایط منحصر به فردی به وجود آورد که در آن اثرات منفی روابط سیاسی بسیار بیشتر از مزایای بالقوه چنین ارتباطی بود. با این وجود، همین عامل، یعنی عدم ثبات سیاسی، به طور ضد و نقیض یک زمین بازی و هموار برای تمام شرکت ها فراهم می آورد. در این تحقیق تاثیر ارتباطات سیاسی و محافظه کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش سه فرضیه تدوین از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازده اين تحقيق دوره 5 ساله منتهی به 1394 است. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می­شود.

کلمات كليدی؛ ارتباطات سیاسی ، اندازه ، محافظه کاری 


Investigating the relationship between political connections, size and conservatism in companies admitted to the Tehran Stock Exchange
Angel Pasha Chelander [1]
[1] Master of Auditing
Abstract
Attempts to improve political communication, and increase transparency in size and conservatism, are the necessities of attracting investors to the capital market. On the other hand, the presence of the government in the economy cannot be ignored, because the market mechanism alone cannot perform all economic duties and government policies are needed to guide, reform and complete the market mechanism. The study has shown that political instability most likely created unique conditions in which the negative effects of political relations were far greater than the potential benefits of such communication. However, the same factor, that is, political instability, provides contradictory and smooth playground for all companies. In this study, the impact of political communication and conservatism of companies listed on the Tehran Stock Exchange has been examined. In this study, there are three hypotheses from the companies listed in the Tehran Stock Exchange during the return of this 5 -year study leading to 2015. The research is considered as an applied purpose and is considered a descriptive-correlation method.
Keywords; Political communication, size, conservatism

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله