بررسی رابطه بین استقلال حسابرس و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 102- 118

نویسندگان:

زهرا قدیمی[1]، علیرضا اقبالی عموقین[2]

[1]  دانشجوی کارشناسی ارشد، حسابداری، موسسه آموزش عالی  غیرانتفاعی  غیر دولتی مقدس اردبیلی، اردبیل

[2] دکتری حسابداری ، عضو هیئت   علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین استقلال حسابرس و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. قلمرو تحقیق حاضر که از نظر مکانی محدود به بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‌های بین 1390 تا 1398 بوده است. با توجه به روش حذف غربالگری تعداد132 شرکت به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. در نهایت به‌منظور بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌هاي رگرسيوني استفاده گرديد. بر اساس نوع روش تخمين مشخص‌شده طي آزمون‌هاي F ليمر و هاسمن، مدل هاي پژوهش برآورد گرديد و نتايج تخمين براي هريک از مدل‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اصلی تحقیق بیانگر این است که، بین استقلال حسابرس و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. می‌توان برداشت کرد که استقلال حسابرس مهم‌ترین ویژگی حرفه‌ای حسابرس می‌باشد تأثیر بسزایی در قضاوت و گزارشگری حسابرس دارد لذا با افزایش حسابرس  یقیناً کیفیت گزارشگری مالی نیز بهبود یافته و عملاً  مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری بهبود می‌یابد.

کلمات کلیدی: استقلال حسابرس ، مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری

 


Investigating the Relationship between Auditor Independence and Relevance of Accounting Information Value of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

 

ahra Gadidi[1], Alireza Iqbali Amuqin[2]
[1] Master’s student, accounting, non-profit, non-governmental institution of higher education, holy Ardabili, Ardabil
[2] PhD in accounting, member of the scientific faculty of Islamic Azad University, Ardabil branch
Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationship between auditor independence and the relevance of the value of accounting information of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The scope of the present study, which is spatially limited to the Tehran Stock Exchange and the time domain between 2011 and 2020 According to the screening elimination method, 132 companies were selected as the research sample, the number of companies was selected as the research sample. Finally, regression models were used to test each of the hypotheses. Based on the type of estimation method specified during F-Limer and Hausmann tests, the research models were estimated and the estimation results for each of the models were analyzed. The results of testing the main hypotheses of the research indicate that there is a direct and significant relationship between the independence of the auditor and the relevance of the value of accounting information of companies listed on the Tehran Stock Exchange. It can be concluded that the independence of the auditor is the most important feature of the auditor’s profession. It has a significant impact on the auditor’s judgment and reporting. Therefore, with the increase of the auditor, the quality of financial reporting certainly improves

Keywords: Auditor independence, relevance of accounting information value

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله