بررسی رابطه بین تمرکز نظارتی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری

مقاله: پژوهشی

صفحه: 296- 313

نویسندگان:

جعفرکیالاشکی[1]، هدایت کیالاشکی[2]، مارال مهرانی[3]

1 استادیارگروه مدیریت دولتی،دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک واحدنوشهر ،jafar_kialashaki@yahoo.com

[2] استادیارگروه مدیریت دولتی،دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک واحدنوشهر، h.kialashaki@gmail.com

3 دانشجوی مدیریت دولتی،دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک واحد نوشهر، ،mehrani_1991@yahoo.com

 

چکیده

تعهدسازماني یعنی حمايت و پيوستگي عاطفي با اهداف و ارزش­هاي يك سازمان، به خاطر خود سازمان و دوري از ارزش هاي ابزاري آن که نیازمند تمرکز نظارتی دقیق است. بنابراین می‌توان گفت نظارت مسئله مهمی در هر شرکت و سازمان است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری بوده و نمونه گیری کارکنان به صورت تصادفی انجام پذیرفته است. تعیین تعداد نمونه آماری، با استفاده از فرمول کوکران انجام شده است و روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های تمرکز نظارتی و تعهد سازمانی، و پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده است. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات از آزمون t و روش رگرسیون خطی با بهره گیری از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته نشان داد که؛ با توجه به میزان F بدست آمده (2/18=F)، با درجه آزادی 1و 78 در سطح 95/0 معنی دار است. بنابراین این نتیجه که تمرکز نظارتی پیش بین کننده مثبت و معناداری برای تعهد سازمانی است. براساس میزان F آزمون 3/5 بوده که در سطح 95/0 معنی دار می باشد و این نتایج قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را دارا است.

کلمات کلیدی: تمرکز نظارتی، تعهد سازمانی، کارکنان آموزش و پرورش

 

Investigating the relationship between supervisory focus and organizational commitment in Sari education staff

Jafar Kialashki[1], Hedayat Kialashki[2], Maral Mehrani[3]
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Non-Profit Marlik University, Nowshahr Branch, jafar_kialashaki@yahoo.com
[2] Assistant Professor, Department of Public Administration, Non-Profit Marlik University, Noushehr Unit, h.kialashaki@gmail.com
3 public administration students, non-profit Marlik University, Nowshahr branch, mehrani_1991@yahoo.com
Abstract
Organizational commitment means support and emotional connection with the goals and values of an organization, for the sake of the organization itself and away from its instrumental values, which requires careful monitoring focus. Therefore, it can be said that monitoring is an important issue in every company and organization. The statistical population in this research includes all the education workers of Sari city and the sampling of the workers was done randomly. Determining the number of statistical samples has been done using Cochran’s formula, and the data collection method has been determined using questionnaires of supervisory focus and organizational commitment, and the reliability of questionnaire variables has been determined using Cronbach’s alpha coefficient. In order to analyze the hypotheses, t-test and linear regression method were used using spss software. The findings showed that; According to the amount of F obtained (F=18.2), it is significant at the level of 0.95 with a degree of freedom of 1.78. Therefore, the result that supervisory focus is a positive and significant predictor for organizational commitment. Based on the F test, it is 5.3, which is significant at the 0.95 level, and these results can be generalized to the entire statistical population.
Key words: supervisory focus, organizational commitment, education staff

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله