بررسی رابطه بین توانایی مدیران بر تجدید ارائه صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 183- 192

نویسندگان:

امید سمیعی[1]

[1]دکتری تخصصی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب ، ایران

 

چکیده

مدیران توانمندتر دانش و آگاهی بیشتری در ارتباط با مشتریان و شرایط کلان اقتصادی دارند و قادرند درک بهتری در ارتباط با استاندارد­های پیچیده‌تر حسابداری و نحوی افشا داشته و آن‌ها را به‌درستی اجرا می‌کنند. مدیران توانمند قادر به انجام قضاوت صحیح هستند. هدف از تحقیق حاضر بررسی بررسی رابطه بین توانایی مدیران بر تجدید ارائه صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد؛ که ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت مروری و ازلحاظ ماهیت داده‌ها جزء تحقیقات کمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین 1393 الی 1399 بررسی‌شده که در آخر با لحاظ کردن محدودیت‌های ذکرشده 106 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده است. در این تحقیق برای جمع‌آوری و گردآوری داده‌ها و اطلاعات تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی و نمونه‌برداری به‌صورت عینی نیز استفاده‌شده است. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که بین توانایی مدیران بر تجدید ارائه صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی:

توانایی مدیران، تجدید ارائه صورت های مالی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


Investigating the relationship between managers’ ability to renew financial statements in companies listed on the Tehran Stock Exchange

Omid Samii[1]

[1] Doctorate in Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran

 

abstract

More capable managers have more knowledge and awareness in relation to customers and macroeconomic conditions and are able to have a better understanding in relation to more complex accounting and disclosure standards and implement them correctly. Capable managers are able to make correct judgments. The purpose of this research is to examine the relationship between managers’ ability to renew financial statements in companies listed on the Tehran Stock Exchange; Which is part of quantitative research in terms of practical purpose and in terms of review nature and in terms of data nature. The statistical population of this research includes all the companies admitted to the stock exchange for the period between 2013 and 2019, and finally, taking into account the mentioned limitations, 106 companies were selected as a sample. In this research, library and field methods and objective sampling were also used to collect and compile data and research information. The findings of the research showed that there is an inverse and significant relationship between managers’ ability to renew financial statements in companies listed on the Tehran Stock Exchange.

Keywords: 

The ability of managers, re-presentation of financial statements, companies admitted to the stock exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله