بررسی رابطه بین راهبرد نوآوری و عملکرد فرآیند داخلی و تاثیر آن بر عملکرد مالی: با تاکید بر نقش میانجی سرمایه انسانی و سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

مقاله: پژوهشی

صفحه: 222- 244

نویسندگان:

فرهاد مولوی [1]*،  دکتر محمد محمدی [2]

 [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حسابداری عمومی دانشگاه پرندک: F.molavi@ansarank.ir

[2]  استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی پرندک: Mkz.mohamadi@gmail.com

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین راهبرد نوآوری و عملکرد فرآیند داخلی و تاثیر آن بر عملکرد مالی: با تاکید بر نقش میانجی سرمایه انسانی و سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت می‌باشد؛ بر حسب هدف کاربردی، نوع داده‌‌ها کمی و نحوه اجراء توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی و نمونه آماری مشتمل بر 264 نفر می‌باشند. مطابق با مفروضه‌های آزمون‌های آماری،  از روش‌های مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده گردید.  نتایج فرضیه‌‌های اول تا ششم به ترتیب نشان داد که راهبرد نوآوری بر عملکرد مالی، تاثیر معناداری دارد. عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی، تاثیر معناداری دارد. راهبرد نوآوری بر عملکرد مالی از طریق نقش میانجی سرمایه انسانی تاثیر معناداری دارد. راهبرد نوآوری بر عملکرد مالی از طریق نقش میانجی سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مالی تاثیر معناداری دارد. راهبرد نوآوری بر عملکرد فرآيند داخلی، تاثیر معناداری دارد. سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت  بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد.

 

کلمات کلیدی: سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری،  سرمایه انسانی، عملکرد فرآیند داخلی، عملکرد مالی

 


 

Investigating the relationship between innovation strategy and internal process performance and its impact on financial performance: emphasizing the mediating role of human capital and management accounting information system

Farhad Molvi [1]*, Dr. Mohammad Mohammadi [2]
[1] Master’s student, public accounting department of Parandak University: F.molavi@ansarank.ir
[2] Accounting professor, accounting department, Parandak non-profit university: Mkz.mohamadi@gmail.com
Abstract
The purpose of this research is to investigate the relationship between innovation strategy and internal process performance and its impact on financial performance: emphasizing the mediating role of human capital and management accounting information system; According to the applied purpose, the type of data is quantitative and the method of implementation is descriptive of survey correlation type and the statistical sample consists of 264 people. According to the assumptions of statistical tests, structural equation model methods and PLS software were used. The results of the first to sixth hypotheses showed that innovation strategy has a significant effect on financial performance. Internal process performance has a significant impact on financial performance. Innovation strategy has a significant effect on financial performance through the mediating role of human capital. Innovation strategy has a significant effect on financial performance through the mediating role of financial management accounting information system. The innovation strategy has a significant effect on the performance of the internal process. Management accounting information system has a significant impact on financial performance.
Keywords: management accounting information system, innovation strategy, human capital, internal process performance, financial performance

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله