بررسی رابطه بین رشد شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری

مقاله: پژوهشی

صفحه: 280- 295

نویسندگان:

جعفرکیالاشکی[1]، هدایت کیالاشکی[2]، مارال مهرانی[3] *

[1] استادیارگروه مدیریت دولتی،دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک واحدنوشهر ،jafar_kialashaki@yahoo.com

[2] استادیارگروه مدیریت دولتی،دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک واحدنوشهر، h.kialashaki@gmail.com

[3] دانشجوی مدیریت دولتی،دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک واحد نوشهر،mehrani_1991@yahoo.com

 

چکیده

مدیریت کارکنان در محیط کارباید کارکنان را طوری آموزش ‌دهد که بتوانند نیروهای کاری یک شرکت را به‌خوبی و مؤثر هدایت کنند و در رشد شغلی آنها تاثیرگذار باشند.زیر تعهد سازمانی خود باعث ایجاد رشد شغلی در منابع انسانی سازمان ها می شود. بنابراین بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رشد شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری در نظر گرفته شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری بود و نمونه گیری کارکنان به صورت تصادفی انجام پذیرفت. بنابراین این نتیجه که رشد شغلی پیش بین کننده مثبت و معناداری برای تعهد سازمانی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمام ابعاد رشد شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد و آن را پیش بینی می کند، به طوری که t این متغیرها معنی دار بوده است. براساس میزان F آزمون 3/5 بوده که در سطح 95/0 معنی دار می باشد و این نتایج قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را دارا است.

کلمات کلیدی: رشد شغلی، تعهد سازمانی، کارکنان آموزش و پرورش


Investigating the relationship between job growth and organizational commitment in Sari education staff

Jafar Kialashki [1], Hedayat Kialashki [2], Maral Mehrani [3] *
[1] Assistant Professor, Department of Public Administration, Non-Profit Marlik University, Nowshahr Unit, jafar_kialashaki@yahoo.com
[2] Assistant Professor, Department of Public Administration, Non-Profit Marlik University, Noushehr Unit, h.kialashaki@gmail.com
[3] Public administration student, non-profit Marlik University, Nowshahr branch, mehrani_1991@yahoo.com
Abstract
Employee management in the workplace should train employees in such a way that they can guide the workforce of a company well and effectively and be effective in their career growth. Under organizational commitment, it creates career growth in the human resources of organizations. Therefore, based on this, the purpose of the current research is to investigate the relationship between job growth and organizational commitment in education workers of Sari city. The statistical population in this research included all the education workers of Sari city and the sampling of the workers was done randomly. Therefore, the result that career growth is a positive and significant predictor for organizational commitment. The results of the research showed that all dimensions of career growth have a positive and significant effect on organizational commitment and predict it, so that the t of these variables was significant. Based on the F test, it is 5.3, which is significant at the 0.95 level, and these results can be generalized to the entire statistical population.
Keywords: career growth, organizational commitment, education staff

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله