بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 260- 283

نویسندگان:

مرتضی صداقت[1]*، رویا میرانپور[2]، علی پژویان[3]

 [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علامه محدث نوری ، ایران

[2] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی نور ، ایران

[3] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علامه محدث نوری ، ایران

 

چکیده

با توجه به گسترش رقابت شرکت‌ها با یکدیگر در طول زمان، عملکرد مالی آن‌ها بیشتر مورد عنایت واقع شده است، به همین جهت، هدف این پژوهش، بررسی رابطه سرمایه فکری برعملکرد مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور از شرکت‌های کوچک و متوسط  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک (90 شرکت) طی دوره 1395-1386 استفاده شده است. در آزمون فرضیه‌ها از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته آرلانو و باند و از نرم‌افزار آماری استتا استفاده شده است و برای جمع‌آوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای عمل شده است .‌به علاوه، متغیرهای وابسته دارای ارتباط مثبت و معنی داری با وقفه خود هستند که پویایی متغیرهای وابسته را در طول زمان نشان می دهد. نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه اول نشان از آن دارد که بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکت‌های کوچک و متوسط رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد ، همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم، نتایج نشان می‌دهد که بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای تایید فرضیه سوم، نتایج نشان می‌دهد که بین سرمایه رابطه‌ای و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلمات کلیدی : سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، عملکرد مالی

 


 

Investigating the relationship between intellectual capital and financial performance of small and medium-sized companies admitted to the Tehran Stock Exchange

Morteza Sedaghat[1]*, Roya Miranpour[2], Ali Pezhoyan[3]

[1] Master of Accounting, Allameh Mohaddes Nouri University, Iran

[2] Master of Accounting, Noor Islamic Azad University, Iran

[3] Master of Accounting, Allameh Mohaddes Nouri University, Iran

Abstract

Due to the expansion of competition between companies over time, their financial performance has been given more attention, therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between intellectual capital and the financial performance of small and medium-sized companies in the Tehran Stock Exchange. For this purpose, small and medium-sized companies admitted to the Tehran Stock Exchange have been used by the method of systematic elimination (90 companies) during the period of 1386-1395. In the testing of the hypotheses, Arellano and Band generalized moments estimation method and Stata statistical software were used and the library method was used to collect the data. In addition, the dependent variables have a positive and significant relationship with their interval, which is the dynamic of the dependent variables. shows over time. The results of the research in connection with the confirmation of the first hypothesis show that there is a positive and significant relationship between human capital and the financial performance of small and medium companies, also according to the analysis made in connection with the confirmation of the second hypothesis, the results show that There is a positive and significant relationship between structural capital and financial performance, and finally, according to the analysis carried out to confirm the third hypothesis, the results show that there is a positive and significant relationship between relational capital and financial performance.

Keywords: human capital, structural capital, relational capital, financial performance

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله