بررسی رابطه بین عوامل موثر دراثربخشی حسابرسی داخلی بر عملکرد حسابرسی مستقل (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 337- 350

نویسندگان:

سید مجتبی موسوی*[1]، کریم کاظمی[2]

[1] مدرس دانشگاه، گروه حسابداری، دانشگاه علمی کاربردی مهران، ایران

[2] کارشناس ارشد حسابداری، شاغل در شرکت نفت ایلام، ایران

 

چكيده

این پژوهش با هدف تبیین و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شدة بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد حسابرسی مستقل در سال 1400 انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه‌بندی می‌گردد. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه­ی حسابرسان عضو جامعه­ی حسابداران رسمی ایران تشکیل می­دهد. حسابرسان مذکور شامل پنج گروه؛ شریک در مؤسسات حسابرسی عضو، شاغلین انفرادی، شاغل در سازمان حسابرسی، شاغل در مؤسسات و غیر شاغل که در مجموع تعداد 2830 نفر هستند که در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انتخاب نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است و تعداد 338 نفر انتخاب شد. برای آزمون فرضیات از (آزمون‌های آماری Tو فریدمن) استفاده شده است. نتایج تحقیق به صورت کلی حاکی از آن است که بین عوامل موثر در اثربخشی حسابرسی داخلی بر عملکرد حسابرسی مستقل رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: اثربخشی حسابرسی داخلی، عملکرد حسابرسی مستقل، جامعه حسابداران رسمی


Investigating the relationship between effective factors in the effectiveness of internal audit on the performance of independent audit (case study: companies admitted to the Tehran Stock Exchange)

Seyed Mojtabi Mousavi*[1], Karim Kazemi[2]

[1] University Lecturer, Department of Accounting, Mehran University of Applied Sciences, Iran

[2] Senior accounting expert, working in Ilam Oil Company, Iran

Abstract
This research has been done with the aim of explaining and determining the importance of the factors affecting the effectiveness of internal audit in companies listed on the Tehran Stock Exchange on the performance of independent audit in 1400. In terms of the purpose, the current research is of the applied research type, and according to the nature of the subject, it is classified as descriptive and analytical research in terms of the research method. The statistical population of the research is made up of all auditors who are members of the Iranian Certified Public Accountants Society. The aforementioned auditors include five groups; Partners in member audit institutions, self-employed, employees in audit organizations, employees in institutions and non-employees, which are a total of 2830 people who were surveyed in 1400. Cochran’s formula was used to select the statistical sample and 338 people were selected. T and Friedman statistical tests were used to test the hypotheses. The results of the research generally indicate that there is a significant relationship between the factors affecting the effectiveness of the internal audit on the performance of the independent audit.
Keywords: internal audit effectiveness, independent audit performance, certified public accountants community

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله