بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی با تأکید بر نقش تئوری نمایندگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 153- 170

نویسندگان:

طوبی سید صادقی نمین[1]، دکتر عادل شاه ولی زاده [2]، دکتر وحدت آقاجانی[3]

[1] دانشجوی‌ کارشناسی‌ارشد، حسابداری، دانشگاه‌آزاداسلامی اردبیل، اردبیل (seyedsadeghitooba@gmail.com)

[2] دکتری حسابداری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل (a.shahvalizadeh@gmail.com)

[3] دکتری حسابداری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اردبیل (v.aghajani@gmail.com)

 

 چکیده

نقد شوندگی سهام در بازار‌های مالی را می‌توان قابلیت جذب روان سفارش‌های خریدوفروش تعریف کرد که برای سرمایه‌گذاران و سهامداران بسیار حائز اهمیت می‌باشد و از طرفی بررسی هزینه‌های نمایندگی و تأثیر آن بر ساختار سررسید بدهی، در تصمیمات سرمایه‌گذاران حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. هدف این تحقیق به بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی با تأکید بر تئوری نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت رسیدن به هدف فوق نمونه­اي متشکل از 126 شرکت (مشتمل بر 1260 نمونه سال شرکت) از بين شرکت­هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله برای سال‌های 1390 تا 1399 انتخاب گرديد.  برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغیره با داده‌های ترکیبی استفاده‌شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های فرضیه‌های تحقیق نشان داد که نتیجه فرضیه اول بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس دارد و طبق فرضیه دوم تحقیق تئوری نمایندگی بر رابطه بین نقد شوندگی سهام و ساختار سررسید بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معکوس دارد.

کلمات کلیدی: نقد شوندگی سهام، ساختار سررسید بدهی، تئوری نمایندگی


Examining the relationship between stock liquidity and debt maturity structure with emphasis on the role of representation theory of companies listed on the Tehran Stock Exchange.

 

Tubi Seyed Sadeghi Namin [1], Dr. Adel Shah Walizadeh [2], Dr. Vahdat Aghajani [3]

[1] Master’s student, accounting, Azad Islamic University of Ardabil, Ardabil (seyedsadeghitooba@gmail.com)
[2] PhD in accounting, faculty member of Islamic Azad University, Ardabil branch (a.shahvalizadeh@gmail.com)

[3] PhD in accounting, faculty member of Islamic Azad University, Ardabil branch (v.aghajani@gmail.com)

Abstract

Liquidity of stocks in financial markets can be defined as the ability to attract smooth buy and sell orders, which is very important for investors and shareholders, and on the other hand, investigating agency costs and its effect on debt maturity structure is very important in investors’ decisions. The purpose of this research is to examine the relationship between stock liquidity and debt maturity structure with an emphasis on agency theory in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In order to achieve the above goal, a sample consisting of 126 companies (including 1260 company year samples) was selected from among the companies admitted to the Tehran Stock Exchange in a 10-year period from 2010 to 2019. Multivariate regression with combined data was used to test the hypotheses. The results of the research hypothesis tests showed that the result of the first hypothesis has an inverse relationship between the liquidity of shares and the debt maturity structure of companies listed on the Tehran Stock Exchange, and according to the second hypothesis, agency theory research on the relationship between the liquidity of shares and the maturity structure of debt in listed companies It has the opposite effect on the Tehran Stock Exchange.

Keywords: stock liquidity, debt maturity structure, agency theory

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله