بررسی رابطه بین ویژگی‌های مدیران و الگوهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

مقاله: پژوهشی

صفحه: 53- 68

نویسندگان:

فرشاد احمدی حصار[1]، محمد رضا مشهدی تفرشی،[2]* فائزه اسکندری  خانقاهی[3]

[1] گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران (f,ahmadi.hesar@gmail,com)

 *[2] دانشجوی دکتری حسابداری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

[3]  کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران.

 

چکیده

مدیران و گردانندگان واحدهای تجاری به دنبال افزایش دادن ارزش شرکت‌ها هستند و این ارتقاء سطح کمی‌وکیفی یک واحد تجاری پیش‌زمینه‌ای برای ایجاد فرصت‌های رشد و سودآوری می‌باشد. کیفیت سود موضوعی است که در سال­های اخیر به کانون توجه در ارزیابی عملکرد مالی و تداوم فعاليت شرکت ها تبدیل‌شده است. نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه­های لازم برای تخصیص بهینه­ی منابع است. هدف این مقاله، بررسی رابطه بین ویژگی‌های مدیران و الگوهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار است. در این مقاله اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تأیید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که ویژگی مدیران تأثیر مثبت و مستقیمی بر روی کیفیت سود شرکت‌ها می‌گذارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تأیید فرضیه دوم پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که الگوهای حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت و مستقیمی بر کیفیت سود شرکت‌ها می‌گذارد.

کلمات کلیدی:

ویژگی های مدیران، الگوهای حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، شرکت های پذیرفته شده بر بورس اوراق بهادار


Investigating the relationship between the characteristics of managers and corporate governance patterns on the quality of profit in companies listed on the stock exchange.

Farshad Ahmadi Hesar [1], Mohammad Reza Mashadi Tafarshi, [2]* Faeze Eskandari Khanghahi [3]

[1] Department of Accounting, Technical and Vocational University, Tehran, Iran (f,ahmadi.hesar@gmail,com) *

[2] PhD student in accounting, Islamic Azad University lecturer, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

[3] Master of Accounting, Islamic Azad University, Chalous Branch, Iran.

 

abstract

Managers and operators of business units seek to increase the value of companies, and this improvement of the quantitative and qualitative level of a business unit is a background for creating opportunities for growth and profitability. The quality of profit is a topic that has become the focus of attention in the evaluation of financial performance and continuity of activities of companies in recent years. The main role of accounting information in financial markets is to provide the necessary grounds for the optimal allocation of resources. The purpose of this article is to investigate the relationship between managers’ characteristics and corporate governance patterns and profit quality in companies listed on the stock exchange. In this article, the financial information of 106 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period of 2015 to 2015 has been reviewed. The results of the research in connection with the confirmation of the first hypothesis of the research showed that the characteristics of managers have a positive and direct effect on the quality of companies’ profit. Also, according to the analyzes carried out in connection with the confirmation of the second hypothesis of the research, it can be concluded that corporate governance patterns have a positive and direct effect on the quality of companies’ profits.

Keywords: 

Characteristics of managers, corporate governance patterns, profit quality, companies listed on the stock exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله