بررسی رابطه بین گزارشگری پایداری شرکتی بر حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 161- 170

نویسندگان:

سامان شهسواری پور[1]، محبوبه سعید[2]، لیلا خسرو نیا[3]

[1]دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

[2] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

[3] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین گزارشگری پایداری شرکتی بر حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد؛ که ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت مروری و ازلحاظ ماهیت داده‌ها جزء تحقیقات کمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین 1391 الی 1397 بررسی‌شده که در آخر با لحاظ کردن محدودیت‌های ذکرشده 140 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده است. در این تحقیق برای جمع‌آوری و گردآوری داده‌ها و اطلاعات تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی و نمونه‌برداری به‌صورت عینی نیز استفاده‌شده است. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که بین گزارشگری پایداری شرکتی بر حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی: گزارشگری پایداری شرکتی، حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


Investigating the relationship between corporate sustainability reporting and corporate governance of companies listed on the Tehran Stock Exchange
Pedram Akbarian Aghblag *[1], Ali Mostafai[2]
[1] Master’s student in accounting, Nabi Akram University Tabriz Pedram1378031022@gmail.com
[2] PhD in Accounting, Islamic Azad University, Bostan Abad Branch, alimostafai1376@gmail.com

 Abstract

The purpose of this research is to examine the relationship between corporate sustainability reporting and corporate governance of companies listed on the Tehran Stock Exchange; Which is part of quantitative research in terms of practical purpose and in terms of review nature and in terms of data nature. The statistical population of this research includes all the companies admitted to the stock exchange for the period between 2011 and 2017, and finally, taking into account the mentioned limitations, 140 companies were selected as a sample. In this research, library and field methods and objective sampling were also used to collect and compile data and research information. The findings of the research showed that there is an inverse and significant relationship between corporate sustainability reporting and corporate governance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Keywords: corporate sustainability reporting, corporate governance, companies admitted to the Tehran Stock Exchange
Key words: financial reporting quality, cash dividend, accruals, Tehran Stock Exchange.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله