بررسی رابطه ریسک سیستماتیک، ساختار سرمایه و ارزش شرکت

مقاله: پژوهشی

صفحه: 331- 350

نویسندگان:

امید سمیعی[1]، نبی خاکی[2]، زهرا یوسفی امین[3]

[1]  دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

[2]  فوق لیسانس حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، ایران

[3]  استادیارحسابداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروز کوه، ایران

 

چکیده:

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ريسک سيستماتيک، ساختار سرمايه و ارزش شرکت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری شامل شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدا 1389 تا پایان 1393 در بورس فعال بوده‌اند. در این پژوهش جهت بررسی فرضیه‌ها از مدل رگرسیون پانل – دیتا استفاده شده است. روش تحقيق حاضر با توجه به هدف كاربردي بوده و نتايج حاصل از آن می‌تواند براي طيف گسترده‌ای شامل مديران شرکتها، سهامداران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین‌کنندگان استانداردها مفيد باشد. اين تحقيق جهت گردآوري اطلاعات موردنياز از روش کتابخانه‌ای استفاده شده. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد ساختار سرمايه بر ارزش شرکت تاثير معناداري ندارد، همچنين بين ريسک سيستماتيک و ساختار سرمايه رابطه معناداري ندارد.

کلمات کلیدی: ریسک سیستماتیک، ساختار سرمایه، ارزش شرکت


The Impact of Principals’ Leadership Skills on the Effectiveness of School Performance (Case Study: Principals of West Mazandaran Schools from Clarabad to Ramsar)
Omid Samiei [1], Nabi Khaki [2], Zahra Yousefi Amin [3]
[1] PhD in Accounting, Department of Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran
[2] Master of Accounting, Firoozkooh Islamic Azad University, Iran
[3] Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Islamic Azad University, Firooz Kooh Branch, Iran
Abstract
The main purpose of this study is to investigate the relationship between systematic risk, capital structure and company value in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population includes companies listed on the Tehran Stock Exchange that have been active in the stock exchange from the beginning of 2010 to the end of 2014. In this research, panel-data regression model has been used to test the hypotheses. The method of the present research is applied according to the purpose and the results can be useful for a wide range including company managers, shareholders, investors, creditors, researchers and standards developers. This research used the library method to collect the required information. The results of testing the research hypotheses showed that the capital structure has no significant effect on the value of the company, also there is no significant relationship between systematic risk and capital structure.
Keywords: systematic risk, capital structure, company value

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله