بررسی رابطه سلامت روان و ادراک کارکنان از سبک مدیریت مدیران با عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 211-231

نویسندگان:

امید سمیعی[1]، مهدی قاسمیان[2]، کیومرث عزیز ملایری[3]

[1]. گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران

[2]. کارشناس ارشد.M. A، گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

[3]. عضو هیات علمی دانشگاه ملایر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، ملایر، ایران

 

چكيده

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه سلامت روان و ادراک کارکنان از سبک مدیریت مدیران با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان می‌باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 152 نفر هستند. با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه گرجسی و مورگان 109 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. برای اندازه­گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های سلامت روان (گلدبرگ و هیلر، 1972)، عملکرد شغلی (هرسی وگلداسمیت، 1980) و پرسشنامه سبک مدیریت (لیکرت، 1977) استفاده‌شده است. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین سلامت روان و سبک مدیریت مدیران با عملکرد شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد (05/0<p). با توجه به یافته‌های پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش سلامت روان و ادراک از سبک مدیریت مدیران می‌تواند سطح عملکرد شغلی کارکنان علوم پزشکی لرستان را افزایش دهد.

کلمات کلیدی: عملکرد شغلی، سبک مدیریت، سلامت روان، علوم پزشکی.

 

 

A Thesis Submitted to the Faculty of Educational science and Counselling (management and accounting)

Omid Samei[1], Mehid Ghasemian[2], Qumars Aziz Malayeri [3]

[1]. Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

[2]. M.Sc. A, Educational Management Trend, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran

[3]. Faculty member of Malayer University, Faculty of Literature and Humanities, Department of Educational Sciences, Malayer, Iran

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationship between mental health and employees ‘perception of managers’ management style with job performance of employees of Lorestan University of Medical Sciences. The method of the present study was descriptive-correlational and applied in terms of purpose. The statistical population of this research is all Lorestan medical sciences staff in the 2015-2016 academic year, numbering 152 people. Using the Georgian and Morgan sample size determination table, 109 people were selected by stratified random sampling. Mental health questionnaires (Goldberg and Hiller, 1972), job performance (Hershey and Goldsmith, 1980) and management style questionnaire (Likert, 1977) were used to measure research variables. Data were analyzed using Pearson correlation test and simple regression. The results showed that there is a significant relationship between mental health and management style of managers with job performance (p <0.05). According to the research findings, it can be concluded that increasing the mental health and perception of managers’ management style can increase the level of job performance of Lorestan medical staff.
Keywords: job performance, management style, mental health, medical sciences.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله