بررسی رابطه معنویت در محیط کار و عدالت سازمانی با سلامت روان با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان درسازمان بهزیستی استان گلستان

مقاله: پژوهشی

صفحه: 113- 133

نویسندگان:

زهرا افسری [1]، فاطمه موحدنیا [2]

[1] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران Zahraafsari4@gmail.com

[2] نویسنده مسئول : کارشناس مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی سارویه، شهر ساری، ایران /Fatima.movahednia.1994@gmail.com

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه معنویت در محیط کار و عدالت سازمانی با سلامت روان با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان در سازمان بهزیستی استان گلستان بوده است. جمع آوری دادهها دراین پژوهش به روش میدانی و ابزار جمع آوری داده‌های پژوهش پرسشنامه‌های استاندارد بوده است. جامعه آماري در این پژوهش کارکنان در سازمان بهزیستی استان گلستان به تعداد 553 و حجم نمونه پژوهش براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 227 نفر مشخص گردیده است. نمونه­گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها به صورت محتوایی بررسی گردید. براي بررسي و تحلیل فرضیات تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی بوسیله معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-Pls3 استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد بین معنویت در محیط کار و عدالت سازمانی با اشتیاق شغلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نشان داد بین معنویت در محیط کار با سلامت روان هم رابطه مثبت و معناداری جود دارد؛ در صورتی که ببین عدالت سازمانی با سلامت روان رابطه معناداری وجود نداشت. نتایج نشان داد بین اشتیاق شغلی و سلامت روان رابطه وجود دارد همچنین هر دو فرضیه غیر مستقیم هم تایید شدند.

کلمات کلیدی:

اشتیاق شغلی، عدالت سازمانی، سلامت روان، معنویت در محیط کار


Examining the relationship between spirituality in the work environment and organizational justice with mental health, considering the mediating role of employees’ job enthusiasm in Golestan province welfare organization.

Zahra Afsari [1], Fatemeh Mohadnia [2]

[1] Ph.D. student in public administration majoring in organizational behavior, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran Zahraafsari4@gmail.com

[2] Corresponding author: business management expert, Sarovia Higher Education Institute, Sari city, Iran /Fatima.movahednia.1994@gmail.com

 

abstract

The purpose of this research was to investigate the relationship between spirituality in the workplace and organizational justice with mental health, considering the mediating role of employees’ job enthusiasm in the welfare organization of Golestan province. Data collection in this research was done by field method and standard questionnaires were used to collect data. The statistical population in this research is 553 employees in the welfare organization of Golestan province and the sample size of the research is 227 people based on the table of Karjesi and Morgan. Sampling was done by simple random method. The reliability of the questionnaire was checked by Cronbach’s alpha method and their content validity. Descriptive and inferential statistical methods by structural equations using Smart-Pls3 software have been used to investigate and analyze research hypotheses. The results of the hypothesis test showed that there is a significant relationship between spirituality in the workplace and organizational justice with job enthusiasm. It also showed that there is a positive and significant relationship between spirituality in the workplace and mental health; If you see, there was no significant relationship between organizational justice and mental health. The results showed that there is a relationship between job passion and mental health, and both indirect hypotheses were also confirmed.

Keywords: 

Career passion, organizational justice, mental health, spirituality in the workplace

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله