بررسی رابطه ‌ویژگی‌‌های شغلی معلمان دبستانی استان البرز با برونداد‌‌های شغلی آنان بر اساس نظریه‌هاکمن و اولدهام

مقاله: پژوهشی

صفحه: 117-136

نویسندگان:

معصومه قاسم پور[1]، حسین شکرکن[2]

[1]  کارشناس ارشد اقتصاد گرایش انرژی، دانشگاه شیراز ، ایران

[2] کارشناس ارشد اقتصاد گرایش انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز، ایران

 

چکیده

از آنجایی که آموزش و پرورش یکی از سازمان‌های خدماتی پایه در روند توسعه علم و رشد و پیشرفت جامعه محسوب می‌گردد. ‌‌بنابراین، پرداختن به مسائل این‌گونه سازمانها دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و می‌تواند نتایج مهمی را به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دبستانی استان البرز بود که تعداد نمونه 200 n= نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد ویژگی‌‌های شغلی ‌هاکمن و اولدهام که در سال (1979) تهیه و تدوین شده است استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه توسط متخصصین مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 73/0 = α و آزمون توصیف 49/0= α نیز تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیلی داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسان و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین ویژگی‌‌های اصلی شغل با برونداد‌های شغلی معلمان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: تنوع مهارت، هویت تکلیف، اهمیت تکلیف، استقلال کاری، بازخورد، خشنودی رشدی، خشنودی شغلی عمومی، انگیزش درونی شغل

 

 

 


 

Investigating the Relationship between Job Characteristics of Alborz Primary School Teachers and Their Job Outputs Based on Hackman and Oldham Theories

Masoumeh Ghasempour [1], Hossein Shokrkan [2]

[1] Master of Energy Economics, Shiraz University, Iran

[2] Master of Energy Economics, Islamic Azad University, Aligudarz Branch, Iran

Abstract

Since education is one of the basic service organizations in the process of science development and the growth and development of society. Therefore, addressing the issues of such organizations is of particular importance and can lead to important results. The present research is a descriptive research and a survey research and is an applied research in terms of purpose. The statistical population of the study included all primary school teachers in Alborz province that n = 200 samples were selected as a sample that random sampling method was used. Hackman and Oldham standard job characteristics questionnaire, which was prepared in 1979, was used to collect data … The validity and reliability of the questionnaire were confirmed by relevant experts and the reliability of the questionnaire was 0.73 using Cronbach’s alpha test. α = and α = 0.49 descriptive test were also confirmed. Pearson correlation and multivariate regression tests were used to analyze the data. The results of this study show that there is a significant relationship between the main characteristics of the job and the job outputs of primary school teachers.
Keywords: Diversity of Skills, Task Identity, Task Importance, Job Independence, Feedback, Growth Satisfaction, General Job Satisfaction, Internal Job Motivation

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله