بررسی رابطه و مشارکت بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی در سازمان صداوسیما

مقاله: پژوهشی

صفحه: 216-192

نویسندگان:

سیمین صفوی[1]، علیرضا پیران[2]

[1]گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان،ایران

[2]گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان،ایران

چکیده:

نیروی انسانی، عوامل متفکر و توانمندی هستند که می‌توانند با بهینه استفاده کردن سایر منابع، سازمانی قدرتمند و پویا ایجاد نمایند. از طرفی تا زمانی که نیروی انسانی از رضایت، انگیزش و تعهد شغلی قابل‌قبول برخوردار نباشد، سایر فعالیت‌های سازمان نتیجه و ثمره‌ی لازم را نخواهد داشت. همچنین جهان آینده جهان نیروهای خوش‌فکر و زاینده فرهنگ مشارکت، با توان ایجاد ارتباط و مبادله و مراوده متعامل است پس باید به تجهیز خویش بپردازی که این کار از طریق نظام پیشنهادات و رضایت شغلی کارکنان صورت می‌گیرد و سازمان‌ها از آن‌ها برای رسیدن به تکامل و بهره‌وری استفاده می‌کنند. ازاین‌رو هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظام پیشنهاد‌ها و رضایت شغلی کارکنان بوده است. پژوهش حاضر، برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر ماهیت و رویکرد پیمایشی، ازنظر روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه­ای و میدانی و ازنظر نوع داده‌ها توصیفی هست. جامعه آماری پژوهشی، شامل کلیه کارکنان سازمان صداوسیما می‌باشد که از تعداد 290 نفر با استفاده از نمونه­برداری تصادفی، طبق جدول مورگان به‌دست‌آمده 165 نفر انتخاب‌شده‌اند و با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از کارکنان گردید. با توجه به فرضیات پژوهشی، داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم­افزار PLS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد.

واژگان کلیدی: نظام پیشنهادات، رضایت شغلی کارکنان، مشارکت

 

Investigating the relationship and partnership between the offer system and job satisfaction in the Radio and Television Organization

Simin Safavi [1], Alireza Piran [2]

[1] Management Department of Islamic Azad University, Zanjan Branch, Iran

[2] Management Department of Islamic Azad University, Zanjan Branch, Iran

Abstract:

Manpower is a thoughtful and capable factor that can create a strong and dynamic organization by making optimal use of other resources. On the other hand, as long as the workforce is not satisfied with job satisfaction, motivation and commitment, other activities of the organization will not have the necessary results and fruits. Also, the world of the future is the world of thoughtful and productive forces of the culture of participation, interacting with the ability to establish communication and exchange, so you must equip yourself, which is done through the system of offers and job satisfaction of employees and organizations to achieve development and productivity. use. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between the suggestion system and job satisfaction of employees. The present research is applied in terms of purpose of research type, in terms of nature and survey approach, in terms of library and field information collection method and in terms of descriptive data type. The statistical population of the study includes all employees of the Radio and Television Organization. From 290 people using random sampling, 165 people were selected according to the obtained Morgan table and data were collected from employees using a questionnaire. According to the research hypotheses, the collected data were analyzed using PLS software. The results showed that there is a significant relationship between the suggestion system and job satisfaction of employees.

Keywords: suggestion system, employee job satisfaction, participation

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله