بررسی رابطه ی میان حاکمیت شرکتی و بهره وری سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی ارزش شرکت

مقاله: پژوهشی

صفحه: 65- 81

نویسندگان:

بهنام سام دلیری[1]

[1]  استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر ، ایران

 

چکیده

هدف تحقیق حاضر،  بررسی نقش تعدیل کنندگی ارزش شرکت  بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و بهره وری سازمانی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور 90 شرکت در بازه زمانی 1396 تا 1400 به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی نشان داد که  بین توانایی حاکمیت شرکتی با بهره وری سازمانی  رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین تاثیر ارزش شرکت بر رابطه شاخص  حاکمیت شرکتی و بهره وری سازمانی مورد آزمون قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که ارزش شرکت بر رابطه شاخص حاکمیت شرکتی و بهره وری سازمانی تاثیر دارد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها، اطلاعات مورد نياز از طريق صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران براي يك دوره 5 ساله (1400-1396) جمع‌آوري خواهد شد. پس از جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز شركت‌هاي مورد رسيدگي، فرضيه‌هاي تحقيق با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسيون و روش آماری پانل دیتا، مورد بررسی قرار گرفته و ابتدا محاسبات اوليه در صفحه گسترده نرم افزار اكسل انجام گرفته و داده‌ها براي تجزيه و تحليل آماده خواهند گرديد، سپس به منظور انجام تجزيه و تحليل‌هاي نهايي از نرم‌افزار  Eviews  استفاده گردید.

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی ،بهره وری سازمانی،  ارزش شرکت


Examining the relationship between corporate governance and organizational productivity considering the moderating role of company value

Behnam Sam Deliri [1]

[1] Assistant Professor of Accounting Department, Islamic Azad University, Nowshahr Branch, Iran

 

abstract

The purpose of this research is to investigate the moderating role of company value on the relationship between corporate governance and organizational productivity in Tehran Stock Exchange. For this purpose, 90 companies were selected as samples between 1396 and 1400. The results of regression and correlation analysis showed that there is no significant relationship between corporate governance ability and organizational productivity. Also, the effect of company value on the relationship between corporate governance index and organizational productivity was tested and it was concluded that company value has an effect on the relationship between corporate governance index and organizational productivity. In order to analyze the information and test the hypotheses, the required information will be collected through the audited financial statements of companies active in the Tehran Stock Exchange for a period of 5 years (1396-1400). After collecting the required information of the companies under consideration, the research hypotheses were examined using correlation and regression analysis and the statistical method of panel data, and first the preliminary calculations were performed in the Excel spreadsheet and the data will be prepared for analysis. Then Eviews software was used to perform the final analysis.

Keywords: Corporate governance, organizational productivity, company value

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله