بررسی ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و تاثیر آن بر بازدهی و کارایی مطالعه موردی بانک قرض الحسنه مهرایران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 346- 366

نویسندگان:

سیدرضاراستی الحسینی [1]، اکبر حامدی میخوش [2]، رحمان آراسته[3]

[1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش، رشته مدیریت مالی گرایش بین الملل

[2] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش ، رشته مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی

 [3] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملل کیش ، رشته مدیریت مالی گرایش بین الملل،

 

چکیده

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال می باشد که ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر بازدهی و کارایی در بانک قرض الحسنه مهر ایران چه تاثیری دارد؟. برای این منظور 9 بانک طی دوره 1389-1398 با استفاده از داده‌های سالیانه مورد بررسی قرار گرفت؛ با بهره‌گیری از روش رگرسیون چند متغیره با نرم افزار ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. نتایج نشان داد: ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر بازدهی بانک قرض الحسنه مهرایران تاثیر معکوس دارد. همچنین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر کارایی بانک قرض الحسنه مهرایران تاثیر معکوس دارد.

کلمات کلیدی:

ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، بازدهی، کارایی.


Investigating the liquidity risk and credit risk and its effect on the efficiency and efficiency of the case study of Qarz al-Hasneh Mehriran Bank

Seyed Rezarasti Al-Hosseini [1], Akbar Hamedi Mikhosh [2], Rahman Arasteh [3]

[1] Doctoral student of Islamic Azad University, Kish International Branch, majoring in financial management with international orientation

[2] Doctoral student of Islamic Azad University, Kish International Branch, majoring in financial management, majoring in financial engineering

[3] Doctoral student of Islamic Azad University, Kish International Branch, majoring in financial management with international orientation.

 

abstract

The current research tries to answer the question that what is the effect of liquidity risk and credit risk on efficiency and efficiency in Qarz Al-Hasneh Mehr Bank of Iran? For this purpose, 9 banks were examined during the period 2018-2019 using annual data; It was analyzed using the multivariate regression method with Eviuse software version 10. This research is an applied research in terms of its nature and descriptive method and in terms of its purpose, and since in the current research the current state of the variables has been analyzed by collecting information through past information, it is in the ranks of descriptive studies. And it is included after the event. The results showed: liquidity risk and credit risk have an inverse effect on the performance of Qarz al-Hasneh Mehriran Bank. Also, liquidity risk and credit risk have an adverse effect on the efficiency of Qarz Al Hasaneh Mehriran Bank.

Keywords: 

Liquidity risk, credit risk, yield, efficiency.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله