بررسی عوامل موثر بازاریابی بر عملکرد بین المللی با نقش میانجی مزیت رقابتی (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 351- 373

نویسندگان:

مهران درمانی شکردشت[1]*، کام بخش فرحمند[2]، سید رحیم صفوی میرمحله[3]، علیرضا داداشی جوکندان[4]

 [1] گروه مديريت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران.

[2]  گروه مديريت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران.

[3]  گروه مديريت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران.

[4]  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران.

 

چكيده

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بازاریابی بر عملکرد بین المللی با نقش میانجی مزیت رقابتی کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی پرداخته است. روش پژوهش حاضر پیمایشی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش؛ مدیران فعال کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی هستند که تعدادشان در مجموع 148 نفر است. روش نمونه گیری پژوهش حاضر تمام شمار می باشد. ابزار جمع آوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. برای سنجش متغیر عوامل بازاریابی با چهار مولفه(هوش بازار، نوآوری محصول، قیمت گذاری و ارتباط) همراه 16 سوال، پرسشنامه بین المللی شدن با 7 سوال و مزیت رقابتی با 10 سوال اقتباس شده از مقاله فلاحت و همکاران(2020) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بازاریابی در کل و به تفکیک توسط متغیر میانجی مزیت رقابتی بر عملکرد بین المللی شرکت ها تاثیر معناداری دارد. متغیر قابلیت قیمت‌گذاری بر عملکرد بین المللی شرکت ها از طریق مزیت رقابتی دارای بیشترین ضریب اثر کل را دارا می باشد.

کلمات کلیدی: هوش بازار، نوآوری محصول، قیمت گذاری، ارتباط، عملکرد بین المللی، مزیت رقابت


Investigating the effective factors of marketing on international performance with the mediating role of competitive advantage (case study: small and large businesses of Bandar Anzali Free Zone)

Mehran Tharvani Shekardasht[1]*, Kambakhsh Farahmand[2], Seyed Rahim Safavi Mirmohle[3], Alireza Dadashi Jokandan[4]

[1] Department of Management, Payam Noor University, PO Box 3697-19395, Tehran, Iran.
[2] Department of Management, Payam Noor University, PO Box 3697-19395, Tehran, Iran.
[3] Department of Management, Payam Noor University, PO Box 3697-19395, Tehran, Iran.
[4] Club of young and elite researchers, Talesh Branch, Islamic Azad University, Talesh, Iran.
Abstract
This research has investigated the effective factors of marketing on international performance with the mediating role of competitive advantage of small and large businesses in Bandar Anzali Free Zone. The method of the present research is a survey. The purpose of this research is applied research. The statistical population of the research; There are active managers of small and large businesses in Bandar Anzali Free Zone, whose number is 148 people in total. The sampling method of the present study is full number. The data collection tool in this research is a questionnaire. To measure the variable of marketing factors with four components (market intelligence, product innovation, pricing and communication) with 16 questions, internationalization questionnaire with 7 questions and competitive advantage with 10 questions adapted from Falahat et al.’s article (2020) were used. . The results of the research showed that effective marketing factors in general and separated by the mediating variable of competitive advantage have a significant impact on the international performance of companies. The pricing capability variable has the highest total effect coefficient on the international performance of companies through competitive advantage.
Keywords: market intelligence, product innovation, pricing, communication, international performance, competitive advantage

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله