بررسی مشکلات اقتصادی و تفویض اختیار بر اخلاق حرفه‌ای در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 177-191

نویسندگان:

سارا جوکار[1]، سید محمد مهاجر[2]

[1]  دکتری مدیریت کسب و کار (post dba) گرایش مدیریت منابع انسانی، شیراز، ایران.

[2] دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل، رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

 

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مشکلات اقتصادی و تفویض اختیار بر اخلاق حرفه‌ای در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز است که با استفاده از فرمول کوکران 108 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و به روش غیر احتمالی در دسترس تحت نمونه‌گیری قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز به‌منظور کسب یافته‌های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار spss و Smart-PLS انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که مشکلات اقتصادی بر اخلاق حرفه‌ای تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ و همچنین رابطه مثبت و معنادار تفویض اختیار بر اخلاق حرفه‌ای تائید شد.

کلمات کلیدی: مشکلات اقتصادی، تفویض اختیار، اخلاق حرفه‌ای، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

 

Investigating economic problems and delegating authority over professional ethics among the staff of the University of Medical Sciences

Sara Jokar[1], Seyed Mohammad Mohajer[2]

[1] Post Doctor of Business Administration, field of human resources management

[2] PhD in International Marketing management. President of Tarjoman Oloom Higher Education Institute

 

Abstract:

The main purpose of this study is to investigate the economic problems and delegation of authority over professional ethics among the staff of Shiraz University of Medical Sciences.The present research is an applied research in terms of purpose and descriptive in terms of method, survey type and based on structural equations. In terms of purpose, the present study is an applied research and in terms of method, descriptive and survey type and based on structural equations. The statistical population is all employees of Shiraz University of Medical Sciences. Using Cochran’s formula, 108 people were selected as a statistical sample and sampled by non-probability method. The research tool was a standard questionnaire. The research tool was a standard questionnaire.The research instrument was a standard questionnaire. Data analysis was performed for descriptive and inferential findings using SPSS and Smart-PLS software.  The results of testing research hypotheses showed that economic problems have a positive and significant effect on professional ethics.The results of testing research hypotheses showed that economic problems have a positive and significant effect on professional ethics.

Keywords: economic problems, delegation, professional ethics, students of the University of Medical Sciences

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله