بررسی مطلوبیت اقلیمی توریست با استفاده از شاخص TCI مورد مطالعه بخش پیربکران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 232- 251

نویسندگان:

داود نصیرزاده ونهری[1]، زاهد شفیعی[2]

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران [1]

هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان [2]

 

چکیده:

گردشگری در قرن بیست و یکم، در چارچوب نوآوری‌های فناوری و کارکردهای جدید مدیریتی از یکسو و سیطرة همه جانبة سرمایه‌داری همراه با شکل‌گیری اقتصاد جهانی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی از سوی دیگر، سبب تحولات بسیاری در فضاهای جغرافیایی می‌شود: در این پژوهش سعی بر آن بوده تا با استفاده از مدل شاخص آب‌وهوای توریسم TCI ، به بررسی مطلوبیت اقلیمی این منطقه در مبحث گردشگری پرداخته شود. بر اساس یافته‌های مدل، میزان TCI پیربکران در فروردین برابر با 91 می‌باشد و احساس آرامش در این ماه به لحاظ آب‌وهوایی در سطح ایدئال می‌باشد. اردیبهشت‌ماه با عدد 88 در سطح عالی و خرداد با عدد 84 در سطح عالی قرار دارد. تیرماه با شاخص آب‌وهوایی 76 دارای احساس آرامش در سطح خیلی خوب، مرداد با شاخص 68 در سطح خوب و شهریور با شاخص 76 در سطح احساس آرامش خیلی خوب قرار دارد.مهرماه با شاخص آب وهوایی 88 در سطح احساس آرامش عالی، آبان ماه با شاخص 88 در سطح عالی و آذر با شاخص 68 در سطح احساس آرامش خوب قرار دارد.در فصل زمستان، دی‌ماه با میزان TCI برابر با 60 در سطح احساس آرامش خوب، بهمن‌ماه با شاخص 58 و اسفندماه با میزان شاخص 88 در سطح احساس آرامش عالی برای گردشگران می‌باشد.

کلمات کلیدی: پیربکران، گردشگری، توریست، شاخص آب‌وهوایی، TCI

 


 

Davood Nasirzadeh Venheri [1], Zahed Shafiei [2]

Master of Urban Planning, Institute of Higher Education, Leading Scholars, Isfahan, Iran [1]

Faculty of Isfahan University of Arts [2]

Abstract

In the 21st century, tourism, in the context of technological innovations and new managerial functions, on the one hand, and the comprehensive domination of capitalism, along with the formation of the global economy and the blurring of political borders, on the other, causes many changes in geographical spaces. In order to study the climatic suitability of this region in the field of tourism by using the TCI tourism climate index model. According to the model findings, the TCI of the elderly in April is 91 and the feeling of calm in this month is ideal in terms of climate. May is at an excellent level with the number 88 and June is at an excellent level with the number 84. July with a climate index of 76 has a feeling of calm at a very good level, August with an index of 68 is at a good level and September with an index of 76 is at a level of very good calm. October with a climate index of 88 at a level of excellent calm, November 88 is at the level of excellent calm and Azar with the index of 68 is at the level of feeling good calm. Is tourists.

 

Keywords: Pirbakran, Tourism, Tourist, Climate Index, TCI

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله