بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی ایران(مطالعه موردی استان مازندران)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 153- 170

نویسندگان:

سیدرضا موسوی[1]، حمیدرضا خدادادی [2]

[1] گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

 [2] کارشناسی حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چكيده

بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخصهای عملکرد و تخصیص منابع است بنابراین حول دو نکته ” ارتباط بودجه با نتیجه” و ” ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی” می چرخد. در این پژوهش سعی بر آن شده که به بررسی موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی بپردازد و با استفاده از نظرات خبرگان و مطالعه تحقیقات انجام پذیرفته در این زمینه در کشور های مختلف، در تلاش است که مهمترین عوامل شناسایی و همچنین پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع ارائه دهد. روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی و به روش دلفی است که در دو مرحله پرسشنامه میان31 نفر از خبرگان که از مدیران دستگاههای دولتی استان مازندران هستند، توزیع گردید. در مرحله اول عوامل موثر بر بودجه ریزی عملیاتی شناسایی ودر مرحله دوم مهمترین عوامل موثر و ترتیب تاثیرگذاری آنها با استفاده از روش AHP تجزیه و تحلیل و تعیین گردید.که در نتیجه تعیین شاخص مناسب در بودجه بندی ،پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی،برنامه ریزی استراتژیک ،آموزش مناسب و پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه  به عنوان مهمترین عوامل موثر بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی استان مازندران شناسایی  و پیشنهاداتی در جهت کاهش موانع ارائه گردیده است.

 کلمات کلیدی: برنامه ریزی ، بودجه ، بودجه عملیاتی

 


Examining the obstacles to the establishment of operational budgeting in Iran’s government agencies (a case study of Mazandaran province)

 

Seyedreza Mousavi [1], Hamidreza Khodadadi [2]

[1] Department of Accounting, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran 

[2] Bachelor of Accounting, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

Abstract

Operational budgeting seeks to create a link between performance indicators and resource allocation, so it revolves around two points: “relationship between budget and results” and “relationship between performance indicators and evaluation”. In this research, an attempt has been made to examine the obstacles to the implementation of operational budgeting in government agencies, and by using the opinions of experts and studying the research conducted in this field in different countries, it is trying to identify the most important factors and also make suggestions in To reduce obstacles. The research method is survey type and Delphi method, which was distributed in two stages among 31 experts who are the managers of government agencies in Mazandaran province. In the first stage, the effective factors on operational budgeting were identified and in the second stage, the most important effective factors and their order of influence were analyzed and determined using the AHP method. As a result of determining the appropriate index in budgeting, the government’s support of the budget by creating legal requirements , strategic planning, appropriate training and accountability of organizations in front of the society have been identified as the most important factors affecting the implementation of operational budgeting in government agencies of Mazandaran province and suggestions have been made to reduce obstacles.

 

Keywords: planning, budget, operating budget

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله