بررسی نحوه تأثیر مدل‌ها و الگوهای حسابداری بر سنجش گسترش اعتباری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

مقاله: پژوهشی

صفحه: 69-46

نویسندگان:

اصغر اسدیان 1، محمدرضا صفری چاکری2

  1. دکتری حسابداری ،گروه حسابداری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران
  2. کارشناس ارشد حسابداری دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد سراب ،ايران

 

چکیده:

حسابداری برای پاسخگویی به نیازهای بشر ایجادشده و در طول تاریخ روش‌ها و استانداردهای مورداستفاده آن متناسب بازمان و نیاز جامعه در حال تغییر بوده است.از مهم‌ترین مواردی که محققین  در حوزه حسابداری  توجه  ویژه‌ای داشته‌اند پیش­بینی آشفتگی و بحران‌های مالی شرکت‌ها بوده است. به همین دلیل طی سالیان اخیر الگوها و مدل‌های بسیاری جهت سنجش اعتباری معرفی‌شده است که با کمک داده‌های حسابداری از بروز آشفتگی‌های مالی جلوگیری کرده و بنوایند گسترش اعتباری را پیش‌بینی کند  اما  باید توجه کنیم که در کدام مورد از کدام مدل استفاده کنیم و در زمان استفاده از هر الگو از چه پارامترهایی جهت سنجش گسترش اعتباری استفاده کنیم بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه تأثیر مدل‌ها و الگوهای حسابداری بر سنجش گسترش اعتباری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، پیمایشی اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ابتدای سال 1393 تا انتهای سال 1398هست. از جامعه آماری  122 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شدند.. نتایج نشان داد نقدینگی، سودآوری، اهرم مالی، کارایی، جریان وجه نقد و اندازه شرکت بر گسترش اعتباری تأثیر دارد.

کلمات کلیدی: اطلاعات حسابداری، گسترش اعتباری، جریان وجه نقد، اندازه شرکت

 

Investigating the effect of a relationship between a share and the market on the stock output of private companies listed on the Tehran Stock Exchange Organization

Asghar Asadian1, Mohammad Reza Safari Chakri2

Ph.D. in Accounting, Department of Accounting, Assistant Professor, Islamic Azad University, Sarab-Sarab Branch, Iran

Master of Accounting, Faculty of Humanities, Sarab Azad University, Iran

 

Abstract

 At a time when the stock market and OTC market has become one of the most important investment centers for individuals and most people are looking to invest in the stock market, researchers and scholars should conduct new research in this field so that investors with knowledge and  Take more confidence in investing, and also companies, by studying the practical results of this research, are more willing to supplement the shortcomings and offer their company stock in the stock market. This study examines whether the relationship between a share and the market (beta coefficient)  And is there an impact on stock output or not, and also does accounting beta have more power to predict stock returns in Iran than market beta? In order to test the hypothesis of research the Pearson Correlation Coefficient have been used. Conclusions show that the Return of Companies’ stock is influenced by Accounting Beta and Market Beta Also Accounting Beta have increasing informational Content in Comparison with market Beta in Predicting stock Return

Key Words: Accounting information, credit expansion, cash flow, company size

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله