بررسی نقش تعدل¬گر مدیریت سود بر رابطه بین سیاست¬های مالی و ارزش بازار شرکت¬ها

مقاله: پژوهشی

صفحه: 236- 260

نویسندگان:

یوسف آزادیان[1]

[1] استادیار، گروه حسابداری، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران  azd_usf@yahoo.com

 

چکیده

هدف اين پژوهش بررسي نقش تعدیل­گری مدیریت سود بر ارتباط بین سیاست­های مالی بر روی ارزش بازار شرکت­ها می­باشد. جامعه آماري شامل کليه شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه­گیری به روش حذف سیستماتیک انجام و90 شركت‏ پذيرفته شده بورس اوراق بهادار طي سال‏هاي 1392 تا 1400 به عنوان نمونه آماري انتخاب شده ‌است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و داده­های مالی مورد نیاز با مراجعه به صورت­های مالی استخراج و توسط نرم­افزار اکسل تلخیص، طبقه­بندی و محاسبه شده و در نهایت به وسیله نرم­افزار Eviews تجزیه و تحلیل گردید. جهت آزمون فرضيه­هاي پژوهش از مدل داده­هاي ترکيبي استفاده گرديده است. نتايج پژوهش با توجه به سطح معناداری بدست آمده نشان داده که متغیر سیاست­های مالی بر ارزش بازار شرکت­ها تاثیری نداشته است. همین­طور تاثیر تعدیل­گری متغیر مدیریت سود بر رابطه بین سیاست­های مالی با ارزش شرکت­ها تایید نشد.

کلمات کلیدی:

سیاست مالی، ارزش بازار شرکت ها، مدیریت سود.


Investigating the moderating role of profit management on the relationship between financial policies and the market value of companies

Yusuf Azadiyan[1]

[1] Assistant Professor, Accounting Department, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran azd_usf@yahoo.com

 

abstract

The purpose of this research is to investigate the moderating role of profit management on the relationship between financial policies on the market value of companies. The statistical population includes all the companies accepted in the Tehran Stock Exchange. Sampling was done by systematic elimination method and 90 companies admitted to the stock exchange between 1392 and 1400 were selected as a statistical sample. The research method is a descriptive correlation type and the required financial data was extracted by referring to the financial statements and summarized, classified and calculated by Excel software and finally analyzed by Eviews software. In order to test the hypotheses of the research, the composite data model has been used. According to the significance level obtained, the results of the research showed that the variable of financial policies did not affect the market value of the companies. Also, the moderating effect of profit management variable on the relationship between financial policies and company value was not confirmed.

Keywords: 

Financial policy, market value of companies, profit management.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله