بررسی نقش تعدیلگرِ ویژگی های هئیت مدیره بر رابطه بین کیفیت افشاگری های محیط زیستی و ریسک پذیری مدیرعامل

مقاله: پژوهشی

صفحه: 24- 47

نویسندگان:

علیرضا اسکندری[1]*، محمد محمدی[2]، زهرا اسکندرپور[3]

[1] استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران  (a.eskandari@rasam.ac.ir)

[2] استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی پرندک (Mkz.mohamadi@gmail.com).

[3] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت دانشگاه غیرانتفاعی پرندک (Zahra_eskandarpour@yahoo.com).

 

چكيده

بررسی نقش تعدیلگرِ ویژگی­های هئیت مدیره بر رابطه بین کیفیت افشاگری­های محیط­زیستی و ریسک­پذیری مدیرعامل در شرکت­های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعة آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 138 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی 1392 تا  1399 می باشد. نتایج فرضیه نخست نشان داد که نتایج نشان می­دهد که بین کیفیت افشاگری­­های محیط­زیستی و ریسک­پذیری مدیرعامل رابطه معناداری و منفی وجود دارد. نتایج فرضیه­­های دوم تا ششم نیز به ترتیب نشان دادند که اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگری­های محیط­زیستی و ریسک­پذیری مدیرعامل را تعدیل می­کند. دانش مالی هیئت مدیره، درصد مالکیت اعضاي هیات مدیره و دوگانگی وظایف هیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگری­های محیط ­زیستی و ریسک­پذیری مدیرعامل را تعدیل نمی­کند. در خصوص تحلیل نتایج از منظر تئوری و همچنین از دیدگاه پژوهشگر، می‌توان بیان داشت که بر مبنای شواهد حاصل، مدیران باید گزارش‌دهی پایداری مستقل را انتخاب کنند، زیرا این امر اطلاعات مربوط به افشای محیطی را افزایش می‌دهد و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا مسائل زیست‌محیطی را در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری لحاظ کنند. هیئت مدیره‌های بزرگتر منجر به تنوع از نظر تخصص، از جمله مالی و حسابداری می‌شود. مدیران مستقل دارای انگیزه‌ها، ارزش‌ها و ریسک‌پذیری‌های متمایزی نسبت به مدیران داخلی هستند که معمولاً به اهداف کوتاه‌مدت پرسود توجه می‌کنند.

کلمات کلیدی: توسعه، دولت، الکترونیک، مدیریت مبتنی بر ارزش

 

 


Investigating the moderating role of board of directors’ characteristics on the relationship between the quality of environmental disclosures and the CEO’s risk-taking

 

Alireza Eskanderi,[1] Mohammad Mohammadi[2], Zahra Eskanderpour[3]

[1] Assistant Professor of Accounting Department, Rasam Institute of Higher Education, Karaj, Iran (a.eskandari@rasam.ac.ir)
[2] Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Parandak Non-Profit University (Mkz.mohamadi@gmail.com).
[3] Master’s student in management accounting at Parandak non-profit university (Zahra_eskandarpour@yahoo.com).
Abstrac
Investigating the moderating role of the characteristics of the board of directors on the relationship between the quality of environmental disclosures and risk-taking of the CEO in companies admitted to the Tehran Stock Exchange Organization. The information obtained in relation to the research variables was entered into an Excel spreadsheet and then analyzed using Eviuse software. The statistical population of this research is based on the method of systematic elimination from among 138 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period from 1392 to 1399. The results of the first hypothesis showed that the results show that there is a significant and negative relationship between the quality of environmental disclosures and the CEO’s risk-taking. The results of the second to sixth hypotheses respectively showed that the size of the board of directors and the independence of the board of directors moderate the relationship between the quality of environmental disclosures and the CEO’s risk-taking. The financial knowledge of the board of directors, the ownership percentage of the board members and the dual duties of the board of directors do not moderate the relationship between the quality of environmental disclosures and the CEO’s risk-taking. Regarding the analysis of the results from the perspective of theory and also from the perspective of the researcher, it can be stated that based on the evidence, managers should choose independent sustainability reporting, because this increases the information related to environmental disclosure and allows investors to understand environmental issues. include in investment decisions. Larger boards lead to diversity in expertise, including finance and accounting. Independent directors have different motivations, values, and risk tolerance than inside directors, who usually focus on short-term profitable goals.
Keywords: development, government, electronics, value-based management

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله