بررسی نقش سطوح مختلف حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه ریسک و بازده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 243- 261

نویسندگان:

مریم برادران [1]، افشین عابدین پور [2]، سید محمد میر محمدی شکتا ئی[3]

[1] مدرس موسسه غیر انتفاعی روزبهان شهرستان ساری

[2] كارشناسي ارشد رشته حسابداری موسسه غیر انتفاعی علامه حلی شهرستان ساری

[3] دکتری تخصصی حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان، واحد ساری ، ایران

 

چکیده

فعال در بورس اوراق بهادارتهران تشکیل می دهند و نمونه آماری نیز مطابق با روش حذف سیستماتیک 116 شرکت تعیین شده است. بازه زمانی گردآوری داده ها مربوط به سالهای 1396 تا 1400 می‌باشدو هدف از این مطالعه بررسی اثرگذاری ریسک بر بازدهی سهام شرکتهای بورسی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر سطح حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این مطالعه را شرکتهای اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه هشت تجزیه و تحلیل شده اند. بر اساس شواهد به دست آمده از تجزیه و تحلیلهای آمار استنباطی ریسک تاثیر منفی و معنادری بر بازدهی سهام دارد. همچنین بر اساس بخش دوم نتایج سطح حاکمیت شرکتی اثر تعدیلگر کاهنده بر رابطه منفی بین ریسک و بازده دارد.

 

کلمات کلیدی: ریسک، بازده، حاکمیت شرکتی

 

 


Examining the role of different levels of corporate governance on adjusting the relationship between risk and return in companies listed on the Tehran Stock Exchange
Maryam Baradaran [1], Afshin Abedinpour [2], Seyyed Mohammad Mirmohammadi Shaktaei [3]
[1] Lecturer of non-profit Rozbahan Institute, Sari city
[2] Master’s degree in Accounting, non-profit institute, Allameh Hali, Sari city
[3] PhD in Accounting, Rozbahan Non-Profit Higher Education Institute, Sari Branch, Iran
Abstract
are active in the Tehran Stock Exchange and the statistical sample is determined according to the method of systematic elimination of 116 companies. The period of data collection is from 2016 to 2016 and the purpose of this study is to investigate the effect of risk on stock returns of listed companies, taking into account the moderating role of the level of corporate governance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this study has been analyzed by companies using the information obtained using Eviuz software version 8. Based on the evidence obtained from the analyzes of inferential statistics, risk has a negative and significant effect on stock returns. Also, according to the results of the second part, the level of corporate governance has a reducing moderating effect on the negative relationship between risk and return.
Keywords: risk, return, corporate governance

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله