بررسی نقش مالیات پرداختی بر روابط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانک

مقاله: پژوهشی

صفحه: 280- 307

نویسندگان:

محمدرضا مشهدی تفرشی[1]، آذر مسلمی[2]

[1].   دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، ایران، (نویسنده مسئول) (mmt2048@yahoo.com)

[2]. استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، ایران، (azar.moslemi.kh@gmail.com)

 

چكيده

امروزه مسئولیت اجتماعی به­عنوان ابزاری راهبردی در راستای رشد و توسعه و جلب نظر سرمایه‌گذاران و جامعه نقش بسیار مهمی ایفا میکند و بانکهای تجاری موفق هستند که در بازار رقابت با سایرین از مسئولیت اجتماعی در جهت کاهش نوسانات قیمت سهام، به بهترین شیوه استفاده نمایند. یکی از این ابزارها پرداخت مالیات است که این پژوهش به دنبال بررسی نقش مالیات پرداختی بر روابط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانک می‌باشد. در پژوهش حاضر کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1393 الی 1399 به عنوان جامعه آماری بررسی و از میان آنها 15 بانک با توجه به ویژگیهای پژوهش انتخاب شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری ارتباط معناداری وجود دارد و همچنین مالیات پرداختی اثر تعدیل‌گری بر ارتباط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام دارد. بنابراین، افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی، باعث کاهش نوسانات قیمت سهام می‌شود.

کلمات کلیدی: نوسانات قیمت سهام، مسئولیت اجتماعی، مالیات، بانک

 


Examining the role of tax paid on the relationship between social responsibility performance and bank stock price volatility

Mohammadreza Mashhadi Tafarshi[1], Azar Muslimi[2]
[1]. Accounting PhD student, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Khomein Branch, Iran, (corresponding author) (mmt2048@yahoo.com)
[2]. Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Khomein Branch, Iran, (azar.moslemi.kh@gmail.com)
Abstract
Today, social responsibility plays a very important role as a strategic tool in the direction of growth and development and attracting the opinion of investors and society, and commercial banks are successful in using social responsibility in the best way to reduce stock price fluctuations in the market of competition with others. One of these tools is tax payment, which this research seeks to investigate the role of tax payment on the relationship between social responsibility performance and bank stock price fluctuations. In the current research, all the banks admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2019 were investigated as a statistical population, and 15 banks were selected among them according to the characteristics of the research. In this research, linear regression was used to test the hypotheses and Eviews software was used to analyze the data. The results showed that there is a significant relationship between the performance of social responsibility and the fluctuation of stock prices of commercial banks, and also the paid tax has a moderating effect on the relationship between the performance of social responsibility and the fluctuation of stock prices. Therefore, disclosure of social responsibility performance information reduces stock price volatility.
Keywords: stock price volatility, social responsibility, tax, bank

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله