بررسی نقش میانجی رفتار کاری نوآورانه و اعتماد در خلق نوآوری در تأثیرگذاری تناسب فرد-سازمان و فرد- شغل بر عملکرد شغلی (مطالعه موردی: اداره آموزش‌وپرورش شهرستان قائم‌شهر)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 170-191

نویسندگان:

فاطمه محمد زاده[1]

[1] کارشناسی ارشد حسابداری، واحد قائم­شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم­شهر، ایران

 

چكيده

بيشترين رضايت شغلي هنگامي اتفاق می‌افتد که بهترين تناسب ميان توانایی‌های افراد و خواسته‌های شغلي ايشان، وجود داشته باشد و افراد بيشتر به دليل عدم تناسب شغلي به سمت شکست يا عدم موفقيت پيش می‌روند بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی رفتار کاری نوآورانه و اعتماد در خلق نوآوری در تأثیرگذاری تناسب فرد – سازمان و فرد – شغل بر عملکرد شغلی در اداره آموزش‌وپرورش قائم‌شهر می‌باشد. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان قائم‌شهر، در بهار سال 1396 به تعداد 4065 نفر بوده و روش نمونه‌گیری به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی با فرمول کوکران و به تعداد 351 تعیین گردید. داده‌ها از طريق نرم‌افزارهای SPSS و AMOS موردبررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید. یافته‌ها در خصوص آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد، با توجه به مقادیر میانگین، انحراف از معیار، مقدار آماره تی و مقدار احتمال، فرضیه صفر در خصوص متغیرهای تناسب فرد – سازمان و اعتماد در خلق نوآوری تائید شده، درنتیجه، از دیدگاه آزمودنی‌ها، وضعیت متغیرهای ذکرشده، در حد متوسط بوده است.

کلمات کلیدی: تناسب شغلی، نوآوری سازمانی، عملکرد شغلی، اداره آموزش‌وپرورش شهرستان­ قائم‌شهر

 

 

Investigating the mediating role of innovative work behavior and trust in creating innovation in influencing the fit of individual-organization and individual-job on job performance (Case study: Ghaemshahr Education Department)

Fatemeh Mohammadzadeh [1]

[1] Master of Accounting, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran

 

Abstract

The highest job satisfaction occurs when there is the best fit between people’s abilities and job demands and people are more likely to fail or fail due to job mismatch. Therefore, the purpose of this study is to investigate the mediating role of innovative work behavior and Trust in creating innovation in influencing the fit of individual – organization and individual – job on job performance in Ghaemshahr Education Department. The research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of research method. The statistical population included the staff of Ghaemshahr Education Department in the spring of 1396 to 4065 people and the sampling method was determined as relative stratified sampling with Cochran’s formula and 351. Data were analyzed using SPSS and AMOS software. Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. Findings regarding one-sample t-test showed that, considering the mean values, standard deviation, t-statistic value and probability value, zero hypothesis about individual-organization fit variables and confidence in creating approved innovation, therefore, from the subjects’ point of view, The status of the mentioned variables was moderate.

Keywords: Job Fit, Organizational Innovation, Job Performance, Ghaemshahr Education Department

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله