بررسی نقش هوش معنوی در بهره‌وری کارکنان شهرداری قزوین

مقاله: پژوهشی

صفحه: 122-130

نویسندگان:

فرهاد رشوند[1]، سلمان سمیاری[2]

[1] گروه مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران

[2] گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سهروردی، قزوین، ايران

 

چكيده

امروزه معنويت در سازمانها از اهميت ويژه­اي برخوردار است و می‌تواند براي زندگي افراد نيروي قدرتمندی را به همراه آورد اين توانمندي زماني حاصل خواهد شد که زندگي کاري با زندگي معنوي کارکنان پيوند بخورد. هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش هوش معنوی در بهره‌وری کارکنان شهرداری قزوین بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری قزوین می‌باشد و از این تعداد 80 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده فرمول جامعه محدود انتخاب شد ابزار مورد استفاده پرسشنامه می‌باشد که به روش نمونه‌گيري تصادفي بین جامعه آماری توزیع و انتخاب شد. نتايج با استفاده از نرم‌افزار spss و با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و آزمون ضريب همبستگي، رگرسيون چندگانه و تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج نشان داد که بین هوش معنوی و بهره‌وری کارکنان شهرداری قزوین همبستگي مثبت و معني‌داری وجود دارد. همچنین هوش معنوی پیش‌بینی کننده مناسبی برای بهره‌وری کارکنان شهرداری قزوین بود. با ارتقای سطح هوش معنوی کارکنان شهرداری قزوین می‌توان بهره‌وری آنان را افزایش داد.

 

کلمات کلیدی: هوش معنوی، بهره‌وری کارکنان، کارکنان شهرداری قزوین

 

Investigating the role of spiritual intelligence in the productivity of Qazvin Municipality employees

Farhad Rashvand [1], Salman Samiari [2]

[1] Department of Media Management, Payame Noor University, West Tehran, Tehran, Iran

[2] Department of Human Resource Management, Suhrawardi University, Qazvin, Iran

 

Abstract

Spirituality is of special importance in organizations today and can bring a powerful force to people’s lives. This ability will be achieved when work life is linked to the spiritual life of employees. The purpose of this study was to investigate the role of spiritual intelligence in productivity of Qazvin Municipality employees. The research method was descriptive and correlational. The statistical population includes all employees of Qazvin Municipality and 80 of them were selected as a statistical sample using the limited society formula. The instrument used is a questionnaire that was distributed and selected among the statistical population by random sampling. The results were statistically analyzed using SPSS software and descriptive statistics and correlation coefficient, multiple regression and path analysis. The results showed that there is a positive and significant correlation between spiritual intelligence and productivity of Qazvin Municipality employees. Spiritual intelligence was also a good predictor of productivity of Qazvin Municipality employees. By improving the level of spiritual intelligence of Qazvin Municipality employees, their productivity can be increased.

Keywords: spiritual intelligence, employee productivity, Qazvin Municipality employees

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله