بررسی چالش‌های مربوط به‌نظام و توسعه بهسازی بر نوآوری تسهیل خدمات در مشتریان شعب بانک مسکن شهر رشت

مقاله: پژوهشی

صفحه: 123-104

نویسندگان:

فاطمه صدقی ثابت

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی رشت، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی –مدیریت بیمه

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تأثیر بررسی چالش‌های مربوط به‌نظام و توسعه بهسازی بر نوآوری تسهیل خدمات در مشتریان شعب بانک مسکن شهر رشت می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری و ازلحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک مسکن شهر رشت است که دارای معیارهای لازم برای استفاده از نظام و توسعه بهسازی از سوی بانک بوده‌اند. با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه (جامعه نامحدود) تعداد ۲۲۰ نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و به روش غیر احتمالی در دسترس تحت نمونه‌گیری قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز به‌منظور کسب یافته‌های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس ۲۰ و لیزرل ۵۴/۸ انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که نظام و توسعه بهسازی بر نوآوری خدمات در مشتریان تأثیر مثبت و معنادار دارد. نتایج حاصل از تحقیق مبنایی برای ارائه پیشنهادات تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی در جهت ارتقا سیاست‌های استفاده از نظام و توسعه بهسازی به مدیران و سیاست‌گذاران عرصه بانکی و به‌طور مشخص بانک مسکن و نیز محققین آتی جهت تکمیل شکاف مطالعاتی و بسط و گسترش زمینه تحقیقاتی در عرصه نوآوری خدمات در مشتریان گردید.

کلمات کلیدی: نظام و توسعه بهسازی، نوآوری تسهیل خدمات، مشتریان، چالش نظام، بانک مسکن.

 

Investigating the Challenges Related to the System and Improvement Development on Innovation Service Facilitation in Customers of Rasht Bank Maskan

Fatemeh sedghi sabet

Abstract

The main purpose of this study is to investigate the effects of system-related challenges and development improvement on service facilitation innovation in customers of Rasht Bank Maskan. The present study is an applied research in terms of purpose and descriptive in terms of method, survey type and based on structural equations. The statistical population is descriptive, survey-type, and based on structural equations. The statistical population is all customers of Rasht Bank Maskan who have the necessary criteria for using the system and improving the development of the bank. Using the formula for calculating the sample size (unlimited population), 220 people were selected as a statistical sample and were sampled by available non-probability method. The research tool was a standard questionnaire. Data analysis was performed to obtain descriptive and inferential findings using SPSS 20 software and LISREL 8.54. The results of testing the research hypotheses showed that the system and development of improvement have a positive and significant effect on customer service innovation. The results of the basic research to provide research suggestions in two parts: practical suggestions to improve the policies of using the system and developing improvement to managers and policy makers in the field of banking and specifically the housing bank and future researchers to complete the study gap and expand the field Research in customer service innovation

Keywords: system and development improvement, service facilitation innovation, customers, system challenge, housing bank

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله