بیش اعتمادی مدیران و جریان نقد آزاد در شرکت‎ها با نقش تعدیل کنندگی تمرکز مالکیت

مقاله: پژوهشی

صفحه: 319- 336

نویسندگان:

رضا فلاح[1]، زهرا مشایخ پول[2]، محمد قزوینی پور[3]

 [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران (نویسنده و مسئول مکاتبات) (rezafallah@iauc.ac.ir)

 [2] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران (zahramashyekh1992@gmail.com)

 [3] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران (mgh817801@gamil.com)

 

چكيده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی بیش اعتمادی مدیران و جریان نقد آزاد در شرکت‎ها با نقش تعدیل کنندگی تمرکز مالکیت می‎باشد. این  پژوهش برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده‎ها از نوع توصیفی و از گروه همبستگی می‎باشد. جامعه آماري اين پژوهش، 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5ساله (1394 تا 1398) می‎باشد. جهت انتخاب نمونه آماري و به منظور بررسي دقيق‎تر اطلاعات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قابليت اتکاي بيشتر، نمونه‎هاي انتخابي، به روش حذف سیستماتیک انتخاب می‎گردد. نتایج فرضیه اول حاکی از آنست که رابطه بین متغیر بیش اعتمادی مدیران با جریان نقد آزاد با توجه به سطح معناداری بدست آمده (0.0367) تایید شده و با توجه به مثبت بودن آماره تی این رابطه مستقیم می‎باشد. نتایج فرضیه دوم نیز، تاثیر متغیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با جریان نقد آزاد با توجه به سطح معناداری بدست آمده (0.0234) تایید شده و با توجه به منفی بودن آماره تی این تاثیر معکوس می‎باشد.

کلمات کلیدی: بیش اعتمادی مدیران، جریان نقد آزاد، تمرکز مالکیت

 


Management of tourism development in Siahdaran Talash recreational tourism complex with SWAT model

Reza Fallah[1], Zahra Mashaikhpol[2], Mohammad Qazvinipour[3]
[1] Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Chalous Branch, Iran (author and correspondence officer) (rezafallah@iauc.ac.ir)
[2] Senior accounting expert, Islamic Azad University, Chalous branch, Iran (zahramashyekh1992@gmail.com)
[3] Senior accounting expert, Islamic Azad University, Chalous branch, Iran (mgh817801@gamil.com)
Abstract
The main purpose of the current research is to investigate the overconfidence of managers and free cash flow in companies with the moderating role of ownership concentration. This research is of applied type according to its purpose and descriptive and correlational according to the method of data collection. The statistical population of this research is 81 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during a period of 5 years (1394 to 1398). In order to select a statistical sample and in order to more accurately examine the information of the companies accepted in the Tehran Stock Exchange and more reliability, selective samples are selected by systematic elimination method. The results of the first hypothesis indicate that the relationship between managers’ overconfidence variable and free cash flow is confirmed according to the obtained significance level (0.0367) and this relationship is direct due to the positive t-statistics. The results of the second hypothesis also confirm the effect of ownership concentration variable on the relationship between managers’ overconfidence and free cash flow according to the significance level obtained (0.0234) and according to the negative t-statistic, this effect is reversed.
Key words: managers’ overconfidence, free cash flow, concentration of ownership

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله