تأثير جريان های نقد عملياتی بر ساختار دارايی و سرمايه شركت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 45-19

نویسندگان:

زهرا بهرامی

کارشناس ارشد حسابداری و کارشناس نوسازی شهرداری خرم آباد

 

چکیده:

این مقاله به بررسی تأثیر جريان­هاي نقد عملياتي بر ساختار دارايي و سرمايه شركت­هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شرکت­های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 620 شرکت می­باشند. نمونه آماری از روش نمونه­گیری حذفی سیستماتیک (غربالگر) استفاده‌شده است. نمونه آماری بر اساس محدودیت­هایی که اعمال گردیده تعداد 122 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز از طریق مراجعه به صورت‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی، گزارش‌های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از آخرین ویرایش ­های نرم‌افزارهای ره­آورد نوین جمع‌آوری‌شده است. در پایان از آزمون­های آماری میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی و استنباطی (آزمون جارک- برا، ضریب تعیین، آزمون فیشر، دوربین واتسون و آزمون رگرسیون چند متغیر) با استفاده از نرم­افزار Eviews 7 استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد، بین جریانهای نقدی عملیاتی و نسبت تغییرات در داراییهای نقدی شركتها رابطه معناداری وجود دارد اما بین جریان­های نقدی عملیاتی و نسبت سرمایه‌گذاری شركت­ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد، بین جریان­های نقدی عملیاتی و تقسیم سود شركت­ها رابطه معناداری وجود ندارد اما بین جریان­های نقدی عملیاتی و تأمین مالی خارجی شركت­ها رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه: جریان­ نقد عملیاتی، ساختار دارایی، سرمایه، شرکت­های بورسی

 

 

The Effect of Operating Cash Flows on the Asset and Capital Structure of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

Zahra Bahrami

Master of Accounting and Renovation Expert of Khorramabad Municipality

Abstract

This article examines the impact of operating cash flows on the asset structure and capital of companies listed on the Tehran Stock Exchange. In the present study, the statistical population of manufacturing companies listed on the Tehran Stock Exchange is 620 companies. Statistical sampling Systematic sampling method (screening) was used. Statistical sample Based on the restrictions applied, 122 companies were selected as the sample. Due to the nature of this research, the library method has been used to collect the required information. The required data has been collected through references to financial statements, explanatory notes, weekly reports and stock exchange monthly and using the latest editions of modern savings software. At the end of the statistical tests of mean, mean, maximum, minimum, standard deviation, skewness and elongation and inferential (Jark-Bra test, coefficient of determination, Fisher test, Watson camera and multivariate regression test) using Eviews software 7 has been used. The results show that there is a significant relationship between operating cash flows and the ratio of changes in companies ‘cash assets, but there is no significant relationship between operating cash flows and companies’ investment ratios. The results also showed that there is no significant relationship between operating cash flows and corporate profits, but there is a significant relationship between operating cash flows and external financing of companies.

.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله